algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Sự khác nhau giữa null và undefined trong JavaScript

Sự khác nhau giữa null và undefined trong JavaScript


Trong JavaScript, undefined có nghĩa là một biến đã được khai báo nhưng chưa được gán một giá trị, chẳng hạn như:

var TestVar;
alert(TestVar); // ⏩ undefined
alert(typeof TestVar); // ⏩ undefined

null là một giá trị gán. Nó có thể được gán cho một biến đại diện không có giá trị:

var TestVar = null;
alert(TestVar); // ⏩ null
alert(typeof TestVar); // ⏩ object

Từ các ví dụ trước, rõ ràng là undefinednull là hai kiểu riêng biệt: undefined là một kiểu chính nó (undefined) trong khi null là một đối tượng.

null === undefined // false
null == undefined // true
null === null // true

null = 'value' // ăn ngay error: ReferenceError ngay
undefined = 'value' // 'value'

StackOverflow

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Sự khác nhau giữa null và undefined trong JavaScript
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook