algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

[Save] Tổng hợp những câu lệnh cần dùng


Xóa toàn bộ .gitkeep files

find Modules -maxdepth 5 -type f -iname '\.gitkeep' -delete

Trong trường hợp ngược lại, xóa những file k phải là .gitkeep

find <path-to-the-folder> -maxdepth 1 -type f ! -iname '\.gitkeep' -delete

Share ngrok website Laravel

Dùng valet share thường bị lỗi trong 1 số trường hợp

ngrok http -host-header=rewrite flashvps.test

Chmod cho toàn bộ files hoặc folders

find . -type d -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
 

Đánh giá bài viết

Thích thì like
[Save] Tổng hợp những câu lệnh cần dùng
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook