algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Ra mắt Laravel 5.7.15

Ra mắt Laravel 5.7.15


Có gì mới trong Laravel 5.7.15

Rule validation mới: starts_with

Rule này cho phép bạn check input đầu vào có start bằng chuỗi kí tự nào đó hay không.

$request->validate([
  'name' => 'starts_with:chungnguyen',
]);

Bạn cũng có thể check hàng loạt start with mong muốn, rule sẽ pass nếu thỏa mãn 1 trong số đó

$request->validate([
  'name' => 'starts_with:chungnguyen,chung,nguyentranchung',
]);

Rule date_equals có thể translatable (dịch được)

Nếu bạn cập nhật Laravel, bạn hãy cập nhật luôn file resources/lang/en/validation.php thêm dòng sau

'date_equals' => 'The :attribute must be a date equal to :date.',

Và hoàn toàn có thể dịch message ra các ngôn ngữ khác nhau.

New relationship getters

 • BelongsToMany::getParentKeyName
 • BelongsToMany::getRelatedKeyName
 • HasManyThrough::getFirstKeyName
 • HasManyThrough::getForeignKeyName
 • HasManyThrough::getSecondLocalKeyName
 • HasOneOrMany::getLocalKeyName
 • MorphToMany::getInverse

👉👉👉👉💚👈👈👈👈

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Ra mắt Laravel 5.7.15
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook