algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

PHP: chuyển đổi ký tự tiếng Anh Nhật Bản sang tiếng Anh bình thường


how to transform japanese english character to normal english character?

Input: Game

Output: Game

$str = "Game some other text by ヴィックサ";
$str = preg_replace_callback(
  "/[\x{ff01}-\x{ff5e}]/u",
  function($c) {
    // convert UTF-8 sequence to ordinal value
    $code = ((ord($c[0][0])&0xf)<<12)|((ord($c[0][1])&0x3f)<<6)|(ord($c[0][2])&0x3f);
    return chr($code-0xffe0);
  },
  $str);

Trong tiếng Nhật nó có kiểu gõ Full-width (全角) và Half-width (半角), kiểu tiếng Anh ta hay gõ là kiểu Half-width

Đánh giá bài viết

Thích thì like
PHP: chuyển đổi ký tự tiếng Anh Nhật Bản sang tiếng Anh bình thường
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook