algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Liệt kê đệ quy các tệp, thư mục và in ra đường dẫn


Nếu bạn muốn liệt kê tất cả các tệp và thư mục một cách đệ quy trong một đường dẫn cụ thể trên macOS và in ra đường dẫn của chúng, bạn có thể sử dụng lệnh find trong Terminal. Dưới đây là một ví dụ:

find /your/path -print

Thay thế /your/path bằng đường dẫn thực tế mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm.

Ví dụ, nếu bạn muốn liệt kê tất cả các tệp và thư mục trong thư mục người dùng của bạn một cách đệ quy, bạn sẽ sử dụng:

find ~/ -print

Lệnh này sẽ in ra đường dẫn của tất cả các tệp và thư mục trong thư mục được chỉ định và các thư mục con của nó. Nếu bạn muốn chuyển hướng đầu ra vào một tệp, bạn có thể làm như sau:

find /your/path -print > output.txt

Thay thế /your/path bằng đường dẫn thực tế và output.txt bằng tên tệp mong muốn.

Hãy nhớ rằng một số thư mục có thể được bảo vệ và bạn có thể cần sử dụng sudo để truy cập một số thư mục hệ thống. Sử dụng lệnh man find trong Terminal để truy cập hướng dẫn cho lệnh find và tìm hiểu thêm về các tùy chọn và cách sử dụng của nó.

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Liệt kê đệ quy các tệp, thư mục và in ra đường dẫn
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook