algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Lịch sử phát triển PHP


Lịch sử phát triển PHP - PHP version history

PHP version 7.1.7

Released: 06 Jul 2017

PHP version 7.0.21

Released: 06 Jul 2017

PHP version 7.1.6

Released: 08 Jun 2017

PHP version 7.0.20

Released: 08 Jun 2017

PHP version 7.1.5

Released: 11 May 2017

PHP version 7.0.19

Released: 11 May 2017

PHP version 7.1.4

Released: 13 Apr 2017

PHP version 7.0.18

Released: 13 Apr 2017

PHP version 7.1.3

Released: 16 Mar 2017

PHP version 7.0.17

Released: 30 Mar 2017

PHP version 7.1.2

Released: 16 Feb 2017

PHP version 7.0.16

Released: 16 Feb 2017

PHP version 7.1.1

Released: 19 Jan 2017

PHP version 7.0.15

Released: 19 Jan 2017

PHP version 7.0.14

Released: 08 Dec 2016

PHP version 7.1.0

Released: 01 Dec 2016

PHP version 7.0.13

Released: 10 Nov 2016

PHP version 7.0.12

Released: 13 Oct 2016

PHP version 7.0.11

Released: 15 Sep 2016

PHP version 7.0.10

Released: 18 Aug 2016

PHP version 7.0.9

Released: 21 Jul 2016

PHP version 7.0.8

Released: 23 Jun 2016

PHP version 7.0.7

Released: 26 May 2016

PHP version 7.0.6

Released: 28 Apr 2016

PHP version 7.0.5

Released: 31 Mar 2016

PHP version 7.0.4

Released: 03 Mar 2016

PHP version 7.0.3

Released: 04 Feb 2016

PHP version 7.0.2

Released: 07 Jan 2015

PHP version 7.0.1

Released: 17 Dec 2015

PHP version 7.0.0

Released: 03 Dec 2015

PHP version 5.6.30

Released: 19 Jan 2017

PHP version 5.6.29

Released: 08 Dec 2016

PHP version 5.6.28

Released: 10 Nov 2016

PHP version 5.6.27

Released: 13 Oct 2016

PHP version 5.6.26

Released: 15 Sep 2016

PHP version 5.6.25

Released: 18 Aug 2016

PHP version 5.6.24

Released: 21 Jul 2016

PHP version 5.6.23

Released: 23 Jun 2016

PHP version 5.5.37

Released: 23 Jun 2016

PHP version 5.5.36

Released: 26 May 2016

PHP version 5.6.22

Released: 26 May 2016

PHP version 5.6.21

Released: 28 Apr 2016

PHP version 5.5.35

Released: 31 Mar 2016

PHP version 5.6.20

Released: 31 Marc 2016

PHP version 5.5.34

Released: 31 Mar 2016

PHP version 5.6.19

Released: 03 Marc 2016

PHP version 5.5.33

Released: 03 Mar 2016

PHP version 5.6.18

Released: 04 Feb 2016

PHP version 5.5.32

Released: 04 Feb 2016

PHP version 5.6.17

Released: 07 Jan 2016

PHP version 5.5.31

Released: 07 Jan 2016

PHP version 5.6.16

Released: 26 Nov 2015

PHP version 5.5.30

Released: 01 Oct 2015

PHP version 5.6.15

Released: 29 Oct 2015

PHP version 5.6.14

Released: 01 Oct 2015

PHP version 5.6.13

Released: 03 Sep 2015

PHP version 5.5.29

Released: 03 Sep 2015

PHP version 5.5.28

Released: 06 Aug 2015

PHP version 5.6.12

Released: 06 Aug 2015

PHP version 5.6.11

Released: 10 Jul 2015

PHP version 5.5.27

Released: 09 Jul 2015

PHP version 5.6.10

Released: 11 Jun 2015

PHP version 5.5.26

Released: 11 Jun 2015

PHP version 5.6.9

Released: 14 May 2015

PHP version 5.5.25

Released: 14 May 2015

PHP version 5.6.8

Released: 16 Apr 2015

PHP version 5.5.24

Released: 16 Apr 2015

PHP version 5.6.7

Released: 19 Mar 2015

PHP version 5.5.23

Released: 20 Feb 2015

PHP version 5.6.6

Released: 19 Feb 2015

PHP version 5.5.22

Released: 20 Feb 2015

PHP version 5.6.5

Released: 22 Jan 2015

PHP version 5.5.21

Released: 22 Jan 2015

PHP version 5.6.4

Released: 18 Dec 2014

PHP version 5.5.20

Released: 18 Dec 2014

PHP version 5.6.3

Released: 13 Nov 2014

PHP version 5.5.19

Released: 13 Nov 2014

PHP version 5.6.2

Released: 16 Oct 2014

PHP version 5.5.18

Released: 16 Oct 2014

PHP version 5.6.1

Released: 02 Oct 2014

PHP version 5.5.17

Released: 18 Sep 2014

PHP version 5.6.0

Released: 28 Aug 2014

PHP version 5.5.16

Released: 21 Aug 2014

PHP version 5.5.15

Released: 24 Jul 2014

PHP version 5.5.14

Released: 26 Jun 2014

PHP version 5.5.13

Released: 29 May 2014

PHP version 5.5.12

Released: 30 Apr 2014

PHP version 5.5.11

Released: 3 Apr 2014

PHP version 5.5.10

Released: 6 Mar 2014

PHP version 5.5.9

Released: 6 Feb 2014

PHP version 5.5.8

Released: 9 Jan 2014

PHP version 5.5.7

Released: 12 Dec 2013

PHP version 5.5.6

Released: 14 Nov 2013

PHP version 5.5.5

Released: 17 Oct 2013

PHP version 5.5.4

Released: 19 Sep 2013

PHP version 5.5.3

Released: 22 Aug 2013

PHP version 5.5.2

Released: 15 Aug 2013

PHP version 5.5.1

Released: 18 Jul 2013

PHP version 5.5.0

Released: 20 Jun 2013

PHP version 5.4.45

Released: 03 Sep 2015

PHP version 5.4.44

Released: 06 Aug 2015

PHP version 5.4.43

Released: 09 Jul 2015

PHP version 5.4.42

Released: 11 Jun 2015

PHP version 5.4.41

Released: 14 May 2015

PHP version 5.4.40

Released: 16 Apr 2015

PHP version 5.4.39

Released: 19 Mar 2015

PHP version 5.4.38

Released: 19 Feb 2015

PHP version 5.4.37

Released: 22 Jan 2015

PHP version 5.4.36

Released: 18 Dec 2014

PHP version 5.4.35

Released: 13 Nov 2014

PHP version 5.4.34

Released: 16 Oct 2014

PHP version 5.4.33

Released: 18 Sep 2014

PHP version 5.4.32

Released: 21 Aug 2014

PHP version 5.4.31

Released: 24 Jul 2014

PHP version 5.4.30

Released: 26 Jun 2014

PHP version 5.4.29

Released: 29 May 2014

PHP version 5.4.28

Released: 2 May 2014

PHP version 5.4.27

Released: 3 Apr 2014

PHP version 5.4.26

Released: 6 Mar 2014

PHP version 5.4.25

Released: 6 Feb 2014

PHP version 5.4.24

Released: 9 Jan 2014

PHP version 5.4.23

Released: 12 Dec 2013

PHP version 5.4.22

Released: 14 Nov 2013

PHP version 5.4.21

Released: 17 Oct 2013

PHP version 5.4.20

Released: 19 Sep 2013

PHP version 5.4.19

Released: 22 Aug 2013

PHP version 5.4.18

Released: 04 Jul 2013

PHP version 5.4.17

Released: 04 Jul 2013

PHP version 5.4.16

Released: 09 May 2013

PHP version 5.4.15

Released: 09 May 2013

PHP version 5.4.14

Released: 11 Apr 2013

PHP version 5.4.13

Released: 14 Mar 2013

PHP version 5.4.12

Released: 21 Feb 2013

PHP version 5.4.11

Released: 17 Jan 2013

PHP version 5.4.10

Released: 20 Dec 2012

PHP version 5.4.9

Released: 22 Nov 2012

PHP version 5.4.8

Released: 18 Oct 2012

PHP version 5.4.7

Released: 13 Sep 2012

PHP version 5.4.6

Released: 16 Aug 2012

PHP version 5.4.5

Released: 19 July 2012

PHP version 5.4.4

Released: 14 June 2012

PHP version 5.4.3

Released: 08 May 2012

PHP version 5.4.2

Released: 03 May 2012

PHP version 5.4.1

Released: 26 April 2012

PHP version 5.4.0

Released: 01 March 2012

PHP version 5.3.29

Released: 14 Aug 2014

PHP version 5.3.28

Released: 11 Jul 2013

PHP version 5.3.27

Released: 11 Jul 2013

PHP version 5.3.26

Released: 06 Jun 2013

PHP version 5.3.25

Released: 09 May 2013

PHP version 5.3.24

Released: 11 Apr 2013

PHP version 5.3.23

Released: 14 Mar 2013

PHP version 5.3.22

Released: 21 Feb 2013

PHP version 5.3.21

Released: 17 Jan 2013

PHP version 5.3.20

Released: 20 Dec 2012

PHP version 5.3.19

Released: 22 Nov 2012

PHP version 5.3.18

Released: 18 Oct 2012

PHP version 5.3.17

Released: 13 Sep 2012

PHP version 5.3.16

Released: 16 Aug 2012

PHP version 5.3.15

Released: 19 July 2012

PHP version 5.3.14

Released: 14 June 2012

PHP version 5.3.13

Released: 08 May 2012

PHP version 5.3.12

Released: 03 May 2012

PHP version 5.3.11

Released: 26 April 2012

PHP version 5.3.10

Released: 02 February 2012

PHP version 5.3.9

Released: 10 January 2012

PHP version 5.3.8

Released: 23 August 2011

PHP version 5.3.7

Released: 18 August 2011

PHP version 5.3.6

Released: 19 March 2011

PHP version 5.3.5

Released: 06 January 2011

PHP version 5.3.4

Released: 09 December 2010

PHP version 5.2.17

Released: 06 January 2011

PHP version 5.2.16

Released: 16 December 2010

PHP version 5.2.15

Released: 09 December 2010

PHP version 5.3.3

Released: 22 July 2010

PHP version 5.2.14

Released: 22 July 2010

PHP version 5.3.2

Released: 04 Mar 2010

PHP version 5.2.13

Released: 25 Feb 2010

PHP version 5.3.1

Released: 19 Nov 2009

PHP version 5.2.12

Released: 17 December 2009

PHP version 5.2.11

Released: 17 September 2009

PHP version 5.3.0

Released: 30 June 2009

PHP version 5.2.10

Released: 18 June 2009

PHP version 5.2.9

Released: 26 February 2009

PHP version 5.2.8

Released: 08 December 2008

PHP version 5.2.6

Released: 01 May 2008

PHP version 5.2.5

Released: 08 November 2007

PHP version 5.2.4

Released: 30 August 2007

PHP version 5.2.3

Released: 31 May 2007

PHP version 5.2.2

Released: 03 May 2007

PHP version 5.2.1

Released: 08 Feb 2007

PHP version 5.2.0

Released: 02 Nov 2006

PHP version 5.1.6

Released: 24 Aug 2006

PHP version 5.1.5

Released: 17 Aug 2006

PHP version 5.1.4

Released: 04 May 2006 Source (tar.bz2)

PHP version 5.1.3

Released: 02 May 2006

PHP version 5.1.2

Released: 12 Jan 2006

PHP version 5.1.1

Released: 28 Nov 2005

PHP version 5.1.0

Released: 24 Nov 2005

PHP version 5.0.5

Released: 05 Sep 2005

PHP version 5.0.4

Released: 31 Mar 2005

PHP version 5.0.3

Released: 15 Dec 2004

PHP version 5.0.2

Released: 23 Sep 2004

PHP version 5.0.1

Released: 12 Aug 2004

PHP version 5.0.0

Released: 13 July 2004

PHP version 4.4.9

Released: 07 August 2008

PHP version 4.4.8

Released: 03 January 2008

PHP version 4.4.7

Released: 03 May 2007

PHP version 4.4.6

Released: 01 Mar 2007

PHP version 4.4.5

Released: 14 Feb 2007

PHP version 4.4.4

Released: 17 Aug 2006

PHP version 4.4.3

Released: 03 Aug 2006

PHP version 4.4.2

Released: 13 Jan 2006

PHP version 4.4.1

Released: 31 Oct 2005

PHP version 4.4.0

Released: 11 Jul 2005

PHP version 4.3.11

Released: 31 Mar 2005

PHP version 4.3.10

Released: 15 Dec 2004

PHP version 4.3.9

Released: 22 Sep 2004

PHP version 4.3.8

Released: 13 July 2004

PHP version 4.3.7

Released: 03 June 2004

PHP version 4.3.6

Released: 15 April 2004

PHP version 4.3.5

Released: 26 March 2004

PHP version 4.3.4

Released: 03 November 2003

PHP version 4.3.3

Released: 25 August 2003

PHP version 4.3.2

Released: 29 May 2003

PHP version 4.3.1

Released: 17 February 2003

PHP version 4.3.0

Released: 27 December 2002

PHP version 4.2.3

Released: 6 September 2002

PHP version 4.2.2

Released: 22 July 2002

PHP version 4.2.1

Released: 13 May 2002

PHP version 4.2.0

Released: 22 April 2002

PHP version 4.1.2

Released: 12 March 2002

PHP version 4.1.1

Released: 26 Dec 2001

PHP version 4.1.0

Released: 10 Dec 2001

PHP version 4.0.6

Released: 23 June 2001

PHP version 4.0.5

Released: 30 April 2001

PHP version 4.0.4

Released: 19 December 2000

PHP version 4.0.3

Released: 11 October 2000

PHP version 4.0.2

Released: 29 August 2000

PHP version 4.0.1

Released: 28 June 2000

PHP version 4.0.0

Released: 22 May 2000

3.0.x

Released: 20 Oct 2000

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Lịch sử phát triển PHP
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook