algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Laravel Error: In UrlGenerator.php line 111

Laravel Error: In UrlGenerator.php line 111


Mô tả

Khi chạy lệnh artisan: php artisan config:cachephp artisan route:list hoặc php artisan route:cache sẽ gặp thông báo lỗi như sau

In UrlGenerator.php line 111:

Argument 2 passed to Illuminate\Routing\UrlGenerator::__construct() must be an instance of Illuminate\Http\Request, null given, called in \vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\RoutingServiceProvider.php on line 61

Nguyên nhân:

Do trong config file có chứa các hàm liên quan đến xử lý url (generate) như asset, url

⇒ Xóa chúng đi và thay bằng env, config helper function

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Laravel Error: In UrlGenerator.php line 111
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook