algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD TRANG BỊ AN BANG, ĐỊNH QUỐC, HIỆP CỐT, HKMP THEO TỪNG PHÁI


Ở Bài #6 đã làm quen với hàm AddItem trong bài này chúng ta sẽ dùng nó để Add các trang bị hoàng kim(ItemType = 2, nItemClass =0) nằm trong file GoldEquip.txt

addhkmp

CODE MẪU ADD HKMP PHÁI THIẾU LÂM


function monglong()
--AddItemGold(row_excel_GoldEquip.txt, 0-10) --row_excel_GoldEquip.txt -2 = ID món đồ,  0:max ngon, 10: cui bap
AddItemGold(2,random(0,10)) --Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
AddItemGold(3,random(0,10)) --Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
AddItemGold(4,random(0,10)) --Mộng Long Huyền Ti Phát Đái
AddItemGold(5,random(0,10)) --Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
AddItemGold(6,random(0,10)) --Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài
end

function phucma()
AddItemGold(7,random(0,10)) 
AddItemGold(8,random(0,10)) 
AddItemGold(9,random(0,10)) 
AddItemGold(10,random(0,10))
AddItemGold(11,random(0,10))
end

function tukhong()
AddItemGold(12,random(0,10)) 
AddItemGold(13,random(0,10)) 
AddItemGold(14,random(0,10)) 
AddItemGold(15,random(0,10))
AddItemGold(16,random(0,10))
end

Xem hàm AddItemGold trong file script/library/worldlibrary


function AddItemGold(nRow, nLuck)
local nDetail = nRow - 2
local nLucky = 0
if(nLuck~=nil) then	
  nLucky = nLuck
end
 --ITEM_GOLD = 2. trangbi=0, nDetail: ID của món đồ nằm trong GoldEquip.txxt, Lucky đồ xịn hay không
return AddItem(ITEM_GOLD,trangbi,nDetail,0,0,0,nLucky,0)
end;

Đánh giá bài viết

Thích thì like
[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD TRANG BỊ AN BANG, ĐỊNH QUỐC, HIỆP CỐT, HKMP THEO TỪNG PHÁI
5/5 1 votes

Bình luận

chien avatar
chien
a chung ơi , như e muốn học về kỹ thuật game thì liên hệ với a như thế nào ạ
Hiển thị bình luận Facebook