algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD LỆNH BÀI ADMIN, TÀI KHOẢN ADMIN


Thêm tài khoản đóng vai trò GameMaster để test server

Sử dụng JxStudio => Tìm Kiếm => Nhập listgm
image
Đây là danh sách các tài khoản sẽ làm admin(gamemaster) để test nằm trong file script/global/trogiup.lua
Ví dụ: Tạo tài khoản tên testadmin thì bỏ vào listgm là: (testadmin,Admin) vậy là đăng nhập vào nhận lệnh bài thôi.
image

Code:

--=============================================Hỗ Trợ Tân Thủ========================================--


Include("\\script\\library\\worldlibrary.lua");
Include("\\script\\header\\taskid.lua");
Include("\\script\\header\\testgame.lua");
Include("\\script\\header\\nhanhotro.lua");
Include("\\script\\header\\ngua.lua");
Include("\\script\\header\\phiphong.lua");
Include("\\script\\header\\skill150.lua");
Include("\\script\\header\\trangbi.lua");
Include("\\script\\item\\\\tools\\tool0059.lua");
Include("\\script\\header\\monphaiheader.lua");
Include("\\script\\header\\chuyensinh.lua");
Include("\\script\\global\\npcchucnang\\phantang.lua");--cong tiem nang

--=====================================================================================================--

NOT_LEVEL = "Bạn cần phải đạt %d cấp để Thưởng!"
--NEED_EMPTY = "Xin sắp xếp hành trang 6x6 ô trống"
ALREADY = "Bạn đã nhận trước đây rồi."
--=======================================================================================================--
function main()
dofile("script/global/npcchucnang/trogiup.lua")
ActiveGM()
end
-- admin thi eVI DU mang la gio a nghien cuu hoa son trung sinh day
-- chinh admin o day

listgm={{"rinodung","Admin"},{"testadmin","Admin"},{"goraxxxp","Admin"},{"hqmm0001","Admin"},{"aa0001","Admin"},{"aa0002","Admin"},{"aa0003","Admin"}}

function admincheck()
	for i=1,getn(listgm) do
		if GetAccount() == listgm[i][1] then
			if listgm[i][2] == "Admin" then
			return 1
			end
		end
	end
return 2
end

function ActiveGM()
			if admincheck() == 1 then
     Say("<color=pink>Hỗ Trợ Tân Thủ:<color><color=green>Chào mừng tất cả các anh hùng hào kiệt đến với Võ Lâm <color><bclr=blue>Tuyết Sơn Truyền Kỳ 2016<bclr>\nWebsite:<color=yellow> tuyetsontruuyenky.com <color> \nNgày Open:<color=yellow> 25/10/2016<color>",14,
          "Lệnh Bài Admin./lbadm",
				  "Lệnh Bài Tân Thủ/lbtanthu",		
				  "Nhận vật phẩm test Event/testevent",
					"Nhận xu/nhanxu",
					"Hỗ Trợ Tân Thủ./hotrotanthu",
					--"Nhận Thưởng Theo Cấp Độ./nhanthuongcap",
					--"Nhận lệnh bài đổi trang bị/lenhbaitrangbi",
					--	"Nhận vật phẩm test Event/testevent",
					--	"Nhận 1000 tiền đồng/tiendong", --- nhan nhieu lan vo so 
					--	"Nhận lệnh bài đổi trang bị/lenhbaitrangbi",	
						"Nhận Lệnh Bài đổi Trang bị full/tanglenhbai",				
					--	"2-------Test Skill/testabc",
					--	"3-------Test di chuyen/move2",
					--	"4-------Test khac/testkhac",
					--	"4-------Xoa trang bi/testkhac1",
					--	"4-------Xoa event/testham",
								-- "Hoa Sơn Phái - Tín Vật Gia Nhập Phái Hoa Sơn Lv10/hoasonphai",
								-- "Nhận 500 tiền đồng/NhanTienDong", --- nhan 1 lan duy nhat	
								-- "Nhận Thưởng Cấp Độ./nhanthuongcap",
								-- "Nhận Thưởng Trùng Sinh./nhanthuong1",
								-- "Cộng Điểm Tiềm Năng Nhanh./tangdiem",		
								-- "Nhận Hỗ Trợ Tân Thủ 2./hotronew2",
								-- "Ta muốn chuyển Sinh/chuyensinh",
								--"Gia Nhập Phái Hoa Sơn/testhoason",
								-- "Trùng phản sư môn/trungphan",
								--"Lệnh Bài Test/lbtest",	

					"Kết thúc đối thoại./no")
			elseif admincheck() == 2 then
			Say("<color=pink>Hỗ Trợ Tân Thủ:<color><color=green>Chào mừng tất cả các anh hùng hào kiệt đến với Võ Lâm <color><bclr=blue>Tuyết Sơn Truyền Kỳ 2016<bclr>\nWebsite:<color=yellow> tuyetsontruuyenky.com <color> \nNgày Open:<color=yellow> 27/10/2016<color>",14,		
					"Nhận Level 90 /addlv20",
					"Quà tặng Tân Thủ/hotronew",
					"Nhận lệnh bài đổi trang bị/tanglenhbai",
				
				--	 "Nhận vật phẩm test Event/testevent",
				--	"Test Skill/testabc",
				--	"Nhận xu/nhanxu",			
				--	"Lệnh Bài Tân Thủ/lbtanthu",	
				--"Hỗ Trợ Tân Thủ./hotrotanthu",
				-- "Gia Nhập Phái Hoa Sơn/testhoason",
				---	"Nhận Lệnh Bài đổi Trang bị full/lenhbai",	
				--"Lệnh Bài Test/lbtest",	
				-- "Nhận 500 tiền đồng/tiendong", --- nhan 1 lan duy nhat	
	      
			  
			  "Ta chỉ tiện ghé qua đây thôi...!/no")
			end
end

function nhanxu()
	AddCoin(500000)
	Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>500000 xu.")
end

function testabc() 
for i=41,50 do
AddEventItem( i) --sach skill
end
end

function lbboss()
	Say("Xin chào Đại Hiệp <color=wood>"..GetName().."<color>....! \nMời Đại Hiệp chọn <bclr=blue> Boss <bclr>dưới đây..!",10,
	"Boss thường/lbboss1",
	"Boss VIP/lbboss2",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function lbhoason()
	 AddQuestKey(67)-- tin vat hoa son
	--AddQuestKey(79) -- tui hanh trang	
end
function lbboss1()
	AddQuestKey(68)-- boss thuong
	AddQuestKey(73) -- boss thuong
	AddQuestKey(74)-- boss thuong	
	AddQuestKey(76) -- bosss thuong
	AddQuestKey(77)-- bosss thuong
	AddQuestKey(78)-- bosss thuong	
end
function lbboss2()
	--AddQuestKey(i) -- ttrieu hoi boss CTC
	AddQuestKey(72) -- boss vip
	AddQuestKey(75) -- boss vip
	AddTool(98)
	AddTool(99)
	AddTool(97)
	---------Tool 97,98,99 --boss dinh cao----
end

function hotrotanthu()
	Say2("<color=pink>Thần Sứ:<color> <bclr=blue>Chào mừng Các Hạ đến với<color><bclr=white><color=red> Tuyết Sơn Phi Hồ.",10,1,"",
	--	"Lệnh Bài Tân Thủ/lbtanthu",
	--	"Hỗ trợ cấp độ 20/addlv20",
		 "Nhận Level 90 /addlv90",
	  "Quà tặng Tân Thủ/hotronew",
		"Nhận lệnh bài đổi trang bị/lenhbaitrangbi",
	--	"Nhận lệnh bài đổi trang bị 2/lenhbaitrangbi2",
		--"Mở rộng túi hành trang/tuihanhtrang",
		"Nhận xu 5000 xu/nhanxu",
		"Kết thúc đối thoại/no")
end

function testkhac() 
for i=1,GetPlayerCount() do
		gmidx=PlayerIndex
		PlayerIndex=i
		PlayerIndex=gmidx
	end
		Msg2Player("Tên Nhân Vật: : <color=yellow>"..GetName().."<color>");
end

function move2()
	gmidx=PlayerIndex
	PlayerIndex=GetTaskTemp(TaskTempGM)
	w,x,y=GetWorldPos()
	if (w~=53) then
		SetFightState(0)
		NewWorld(53,205*8,202*16)
	else
		SetPos(1597, 3185)
	end
	Msg2Player("<color=violet>Administrator đã đưa bạn về Ba Lăng Huyện!");
--	PlayerIndex=gmidx
	--Msg2Player("Nhận vật "..ObjName.." đã được đưa về Ba Lăng Huyện!");
end

function testevent() 

--AddItem(0,2,82,0,0,5,0,0)
--for i=212,214 do
--DelItem(88,2,0) -- cai nay la item ban do
--DelItem(i,2,0) --xoa lenh bai kho bau
--AddItem(0,2,88,0,0,5,0,0) -- cai nay la item ban do
--AddItem(0, 5,28,0,0,5,0,0) --bao ruong thuy tac
---AddQuestKey(i)
--AddItem(0,2,0,i,0,0,5,0,0) --- tool
--AddTool(i)--phao bong
--AddTool(56)--xoa PK
--AddItem(2,0,RANDOM(3469,3470),0,0,5,0,0) -- phiphong 4
--AddEventItem(i) -- lenh bai goi vo tong kim
--AddEventItem(167)
--AddEventItem(168)
--AddItem(0,5,167,0,0,5,0,0)
--AddTool(83) --sat thu gian
--AddItem(0,2,45,0,0,5,0) --
--AddItem(0,5,29,0,0,5,0)
--AddQuestKey(i)
--AddEventItem(i) --1-10 qua huy hoang -122-126-kim moc thuy hoa tho-- 112 - chia khoa
--AddEventItem(77) --1-10 qua huy hoang -122-126-kim moc thuy hoa tho-- 112 - chia khoa
--AddEventItem(113)
AddEventItem(143) --143,144 - lenh bai xuan va hai sao
--AddEventItem(130) -130,132, mam da nguyet than - cay boss
--AddEventItem(i) --165,166-Hopqua
---AddEventItem(i) --167,168 lenh bai goi vo va de tu giup tong kim
--AddEventItem(i) -170-175 -- la co --185-187 chu -phuc loc tho
--AddItem(0,5,i,0,0,5,0);--lenh bai vinh du
--AddItem(0,2,i,0,0,5,0);--lenh bai vinh du
--AddItem(0,5,32,0,0,5,0,0)-- tui mau pk
--AddItem(0,5,26,0,0,5,0,0); -- Vuot ai
--AddItem(0,3,17,0,0,5,0,0) --KNB
--AddItem(0,5,i,0,0,5,5,0) --- banh trung --156-159
--AddItem(0,5,i,0,0,5,5,0) --- ruong bao vat --156-159
	
	Msg2Player("Bạn nhận dc <color=green>VP test SV..!")
 --end
 AddItem(0, 5,150,0,0,5,500,0)-- tui nguyen lieu
end

function testham()
for i=1,200 do 
--AddEventItem(i)  --- Banh chung 151, 159 --51,59 Kim O - bach ho, 
DelItem(i,5) --xoa Event

--AddEventItem(101) --hat thong boss -101 -105, 122-125 Evetn than tai
--AddEventItem(148) -- bao li xi tieu
--AddEventItem(149) -- Phuc loc tho
--AddEventItem(147) -- bao li xi trung
--AddEventItem(150) -- tui nguyen lieu
--AddQuestKey(80)  --- Banh chung 147, 149 bao li xi
DelItem(i) 			-- xoa Questkey

-----------------Event-----------------------
--AddItem(0,5,72,0,0,5,0,0) -- 71 tu ngoc, 72 bach ngoc
--AddItem(0, 2,13,0,0,5,0,0) - VLTM
--AddItem(0, 2,14,0,0,5,0,0) - Tay tuy kinh
--AddItem(0, 3,17,0,0,5,0,0) --KNB
--AddItem(0, 2,45,0,0,5,0,0) -- Tien thao lo
--AddItem(0, 2,49,0,0,5,0,0) -- tien thao lo dac biet
--AddItem(0, 2,48,0,0,5,0,0) -- que hoa tuu
--AddItem(0, 2,50,0,0,5,0,0) -- 100 SHXT
--AddItem(0, 2,51,0,0,5,0,0)-- 1000 SHXT
--AddItem(2,0,i,0,0,5,0,0); -- mat na --4607--4629
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh--1%
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh -- 5%
--AddItem(0, 1,5,32,0,5,0,0) -- tui mau giai doc
--AddItem(0, 1,5,32,0,5,0,0) -- tui mau giai doc
--AddItem(0,5,32,0,0,5,0,0)-- tui mau pk
--AddItemGold(3471) -- phiphong 5, 71-73, 74-cap 
--AddItem(0,5,106,0,0,5,0,0)--- can khon 1 cap
 --AddItem(0,2,0,0,0,5,0);--phuc duyen tieu
--AddItem(0,2,1,0,0,5,0);--phuc duyen trung
--AddItem(0,2,2,0,0,5,0);--phuc duyen dai
--AddItem(0,0,10,11,10,0,0) -- Duy huy
--AddItem(0,0,10,15,10,5,0,0) -- Hoa kim tinh ho vuong
--AddItem(0,0,10,18,10,5,0,0) --han huyet long cau
--AddItem(0,0,10,21,10,5,0,0) -- phong van than ma
--AddItem(0,0,10,23,10,5,0,0) -- lac da
end
end

function lenhbai()
	Say2("<color=pink>Thần Sứ:<color> <bclr=blue>Chào mừng Các Hạ đến với<color><bclr=white><color=red> Tuyết Sơn Truyền Kỳ.",10,1,"",
					"Nhận lệnh bài đổi trang bị Tử Mạng/lenhbaitrangbi2",
					"Nhận lệnh bài đổi trang bị Kim Ô/lenhbaitrangbi3",
					"Nhận lệnh bài đổi trang bị Bạch Hổ/lenhbaitrangbi4",
					"Nhận lệnh bài đổi trang bị Xích Lân/lenhbaitrangbi5",
					"Nhận lệnh bài đổi trang bị Minh Phượng/lenhbaitrangbi6",
					-- " Nhận lệnh bài đổi trang bị Huyền Viên/lenhbaitrangbi7",
					-- " Nhận lệnh bài đổi trang bị Thương Lang/lenhbaitrangbi8",
					-- " Nhận lệnh bài đổi trang bị Văn Lộc/lenhbaitrangbi9",
					-- " Nhận lệnh bài đổi trang bị Thanh Câu/lenhbaitrangbi10",
		"Kết thúc đối thoại/no")
end

function testabcd()
AddItem(0,3,21,0,0,5,1000,0);--tiendong
SetLevel(200)
Earn(200000000)
Talk(1,""," <color=yellow> Bạn đã nhân được: <color> <bclr=blue>\n- Level:200 \n - 20.000 vạn lượng..! \n - Trường Sinh và Bí Cấp ..! ?")
end

function lenhbaitrangbi2()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi3()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi3()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi4()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi5()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end
function lenhbaitrangbi6()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi7()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi8()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi9()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
--AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo

end
end

function lenhbaitrangbi10()
for i=1,10 do
--AddItem(0,5,61,0,0,5,0,0) -- Dang Long Lenh
--AddItem(0,5,62,0,0,5,0,0) -- Minh Phuong Lenh
--AddItem(0,5,63,0,0,5,0,0) -- Xich Lan Lenh
--AddItem(0,5,64,0,0,5,0,0)-- Bach Ho Lenh
--AddItem(0,5,65,0,0,5,0,0)--Kim O Lenh
--AddItem(0,5,66,0,0,5,0,0)--Tu Mang Lenh
--AddItem(0,5,67,0,0,5,0,0)--Huyen Vien Lenh
--AddItem(0,5,68,0,0,5,0,0)--Thuong Lang Lenh
--AddItem(0,5,69,0,0,5,0,0)--Van Loc Lenh
AddItem(0,5,70,0,0,5,0,0)--Thanh Cau Lenh
-- 71,72 -- bach ngoc, tu ngo
end
end

function tanglenhbai()
local nValue = GetTask(TASK_HOTRO)
	if(GetNumber(nValue,43) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end 
		SetTask(TASK_HOTRO, SetNumber(nValue,3,1));
		for i=1,1 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,5,66,0,0,5,10,0);--Tu Mang Lenh
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
		end
		Talk(1, "", "Chúc mừng bạn đã nhận <color=yellow> Lệnh Bài Tử Mạng <color> thành công..!")		
end

function hotronew()
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "<color=yellow>Hãy luyện đến<color><color=violet> Level 10 <color=yellow>và gia nhập<color=violet> Môn Phái <color=yellow>hãy quay lại gặp ta.")
	return end
local nValue = GetTask(TASK_HOTRO)
	if(GetNumber(nValue,4) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end 
		SetTask(TASK_HOTRO, SetNumber(nValue,4,1));
		           --    AddItem(2,0,498,0,0,5,0,0);
                --   AddItem(2,0,499,0,0,5,0,0);
                --  AddItem(2,0,500,0,0,5,0,0);
                 --  AddItem(2,0,501,0,0,5,0,0);
                 -- AddItem(2,0,502,0,0,5,0,0);
                  -- AddItem(2,0,503,0,0,5,0,0);
                  -- AddItem(2,0,504,0,0,5,0,0);
                  -- AddItem(2,0,505,0,0,5,0,0);
                  -- AddItem(2,0,506,0,0,5,0,0);
										--	AddQuestKey(79) -- tui hanh trang	
										-- AddQuestKey(65) -- bach cau hoan uy thac
--	local nIndex = ItemSetAdd(0,0,10,5,5,0,0)		--Chieu Da Ngoc Su tu
local nIndex = ItemSetAdd(0,0,10,7,10,0,0)		--Phieu Vu
	if(nIndex > 0) then
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
  end

	local nIndex = ItemSetAdd(0,2,10,0,0,5,0);--than hanh phu
	if(nIndex > 0) then
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
	  -- SetItemDate(nIndex,43200)--30 ngay
		AddItemID(nIndex)
  end
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,9,0,0,5,0);--tho dia phu
	if(nIndex > 0) then
	  LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
	 --  SetItemDate(nIndex,43200)
		AddItemID(nIndex)
  end
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,167,0,0,5,0,0);--lb goi Vo trong tong kim
	if(nIndex > 0) then
	  LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
  end
	
	for i=1,5 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,2,45,0,0,5,0);--tien thao lo
		if(nIndex > 0) then
			LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
			AddItemID(nIndex)
		end
	end
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,31,0,0,5,0,0);--Lệnh Bài Tan Thu
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
--	nIndex = ItemSetAdd(0,5,0,0,0,5,0,0);--Mau Ho trợ
	--	LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
	--	AddItemID(nIndex)
	
--	nIndex = ItemSetAdd(0,4,79,0,0,5,0,0);-- Tui hanh trang
	--	LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
	--	SetItemRich(nIndex, 2000000000000000)
	--	SetItemDate(nIndex,1440)	
	--	AddItemID(nIndex)
	
	if(GetLevel() < 0) then
		Talk(1, "", "<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 10 hãy quay lại nhận.")
	return end
	Earn(300000) --- 30 van luong
	AddItem(0,2,101,0,0,5,0,0) -- Bi kiep 9x
	AddItem(0,2,94,0,0,5,0,0) -- Bi kiep 120x
	AddItem(0,2,89,0,0,5,0,0) -- Bi kiep 150x
	AddItem(0,2,90,0,0,5,0,0) --dai thanh bi kip 9x 
	AddItem(0,2,91,0,0,5,0,0) --dai thanh bi kip 12x 
	AddItem(0,2,92,0,0,5,0,0)-- dai thanh bi kip 15x
	nIndex = ItemSetAdd(2,0,RANDOM(3469,3470),0,0,5,0,0) -- phiphong 4
	SetItemRich(nIndex, 100000)
		AddItemID(nIndex) 
--	AddItemGold(3470)-- phiphong 4

	if(GetLevel() < 60) then
		Talk(1, "", "<color=yellow> Xin chúc mừng bạn đã được vật phẩm hổ trợ 150 cấp độ.!.")
	--SetLevel(150);
		return end
		SetLevel(150)
end

		
function nhanxu()
	AddCoin(5000)
	Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>5.000 xu.")
end

function tuihanhtrang()
	AddQuestKey(79) -- tui hanh trang
	Msg2Player("Bạn nhận được <color=green> Túi hành trang.")
end

function hoasonphai()
AddQuestKey(67)-- tin vat hoa son
end

function lbtanthu()
	local nIndex = ItemSetAdd(0,5,31,0,0,5,0,0);--Lệnh Bài
	if(nIndex > 0) then
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex) -- tien hanh add lenh bai
  end
Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>LB Tân Thủ..!")
end

function lbtest()
local nIndex = AddQuestKey(81);--Lệnh Bài admin
LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
AddItemID(nIndex) -- tien hanh add lenh bai
Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>LB test..!")
end

function lbadm()
local nIndex = AddQuestKey(80);--Lệnh Bài admin
LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
AddItemID(nIndex) -- tien hanh add lenh bai
Msg2Player("Bạn đã nhận được <color=green>LB Amin..!")
end
function lbadm2()
	local nIndex = AddQuestKey(64);--Lệnh Bài admin
LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
AddItemID(nIndex) -- tien hanh add lenh bai
Msg2Player("Bạn đã nhận được <color=green>LB Amin..!")
end

function tiendong()
for i=1,1 do --vong lap
AddItem(0,3,21,0,0,5,999,0);--tiendong
end
end


function nhanthuongcap()
	Say2(15277,15,1,"",
	"Thưởng cấp 30/selthuong",
	"Thưởng cấp 50/selthuong",
	"Thưởng cấp 70/selthuong",
	"Thưởng cấp 80./thuong80",
	"Thưởng cấp 90/thuongvkhk",
	"Thưởng cấp 100./thuong100",
	"Thưởng cấp 120./thuong120",
	"Thưởng cấp 150./thuong150",
	"Thưởng cấp 180./thuong180",
	"Thưởng cấp 199./thuong199",
	"Thưởng Đua Top 120/duatop120",
	"Thưởng Đua Top 180/duatop180",
	--"Thưởng Trang Bi/NhanTrangBi",
	"Kết thúc đối thoại/no")
end

function htlb()
	Say2(15277,4,1,"",
    "Lấy Tài Lãnh Đạo/tailanhdao",
    "Lấy Danh Vọng/danhvong",
    "Lấy Nhạc Vương Kiếm/nhacvuongkiem",
	"Kết Thúc Đối Thoại/no")
end

function lb()
AddQuestKey(64);
end

function nhankimo()
AddItem(0,5,55,0,0,5,0,0);
end

function nhacvuongkiem()
AddQuestKey(1)
end
function danhvong()
AddRepute(10000)
end
function tailanhdao()
	for i=1,50 do
		AddLeadExp(10000000)
	end
end

function chuyensinh()
---SkillHS() - do add skill hoa son . tiem nang minh tiu cho ne e
ChuyenSinh()
end


function nhacvuongkiem()
AddQuestKey(1)
end

function toado()
w,x,y = GetWorldPos()
local a = floor(x/32)
local b = floor(y/32)
local nIdPlay = PlayerIndex
Say2(" "..x.." - "..y.."<color=blue> "..w.." <enter><color=yellow> "..a.." <color=red>"..b.." ",2,1,"",
	"Trở Về/toado",
	"Kết Thúc/no")
	 end

function laymau()
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
AddItem(0,1,8,0,1,1,0,0);--tien thao lo
end

function nguavip()
AddItem(0,0,10,13,10,5,0,0)
AddItem(0,0,10,15,10,5,0,0)
AddItem(0,0,10,16,10,5,0,0)

end

function nguavip1()
AddItem(0,0,10,18,10,5,0,0)
AddItem(0,0,10,17,10,5,0,0)
AddItem(0,0,10,21,10,5,0,0)
end

function nguavip2()
AddItem(0,0,10,22,10,5,0,0)
AddItem(0,0,10,23,10,5,0,0)
AddItem(0,0,10,31,10,6,0,0)
end

function NuKim()
if GetSex() == 1 then
SetSeries(0)
KickOutSelf()
	else
	Talk(1,"","á đù mài là Pê Đê à ?")
end
end

function NamThuy()
if GetSex() == 0 then
SetSeries(2)
KickOutSelf()
	else
	Talk(1,"","á đù mài là Les à ?")
end
end

function batpk()
	Say2(15277,3,1,"",
"Bật PK/bat",
"Tăt/tat",
	"Kết thúc đối thoại/no")
end

function bat()
SetPKMode(1)
end
function tat()
SetPKMode(0)
end

function thientue()
AddItem(0,5,30,0,0,5,0,0)
AddItem(0,5,30,0,0,5,0,0)
AddItem(0,5,30,0,0,5,0,0)
AddItem(0,5,30,0,0,5,0,0)
AddItem(0,5,30,0,0,5,0,0)
end

function testadm()
AddMagic(1347,20)
AddMagic(1372,20)
AddMagic(1349,20)
AddMagic(1374,20)
AddMagic(1350,20)
AddMagic(1375,20)
AddMagic(1351,20)
AddMagic(1376,20)
AddMagic(1354,20)
AddMagic(1378,20)
AddMagic(1355,20)
AddMagic(1379,20)
AddMagic(1358,20)
AddMagic(1368,20)
AddMagic(1360,20)
AddMagic(1364,20)
AddMagic(1382,20)
AddMagic(1369,20)
AddMagic(1363,20)
SetSeries(2)
SetCamp(3)
SetCurCamp(3)
SetRank(82)
KickOutSelf()
Talk(1,"","<color=cyan>Chóc mõng các hạ đã gia nhập phái Hoa Sơn<color>")
end

function delskill()
for i=1,5000 do
DelMagic(i)
end
end

function skillhs()
AddMagic(1347,20)
AddMagic(1372,20)
AddMagic(1349,20)
AddMagic(1374,20)
AddMagic(1350,20)
AddMagic(1375,20)
AddMagic(1351,20)
AddMagic(1376,20)
AddMagic(1354,20)
AddMagic(1378,20)
AddMagic(1355,20)
AddMagic(1379,20)
AddMagic(1358,20)
AddMagic(1360,20)
AddMagic(1380,20)
AddMagic(1364,20)
AddMagic(1382,20)
AddMagic(1369,20)
AddMagic(1384,20)
end
function testskill()
AddMagic(16,50)
AddMagic(69,50)
AddMagic(93,50)
AddMagic(713,30)
AddMagic(709,30)
AddMagic(1055,50)
AddMagic(1056,50)
AddMagic(1057,50)
AddMagic(1058,50)
AddMagic(1059,50)
AddMagic(1060,50)
AddMagic(1069,50)
AddMagic(1070,50)
AddMagic(1071,50)
AddMagic(1066,50)
AddMagic(1067,50)
AddMagic(1061,50)
AddMagic(1062,50)
AddMagic(1063,50)
AddMagic(1065,50)
AddMagic(1073,50)
AddMagic(1074,50)
AddMagic(1075,50)
AddMagic(1076,50)
AddMagic(1078,50)
AddMagic(1079,50)
AddMagic(1080,50)
AddMagic(1081,50)
AddMagic(1368,50)
AddMagic(69,99)
AddMagic(341,99)
AddMagic(73,99) 
AddMagic(16,99)
AddMagic(351,99)
AddMagic(1143,31) --Mạn Hoa Thiên Vũ
AddMagic(1135,31)-- Băng Tâm Tiên Tử
AddMagic(947,31)-- Hỏa Diệm Càn Khôn
AddMagic(948,31)-- Thập Tử Nhất Sinh
AddMagic(949,31)--Ma Diệm Thất Sát
AddMagic(1152,31)-- Ngũ Kiếm Hoành Phi
AddMagic(1132,31)-- Đấu Chuyển Càn Khôn
AddMagic(1001,31)--Bích Hải Sinh Triều
AddMagic(1015,31)--Kiếm Thiên Kình Nộ
AddMagic(1016,31)--Tâm Tẩy Tử Kinh
end
function skillbidong()
AddMagic(1336,20)
AddMagic(1337,20)
AddMagic(1338,20)
AddMagic(1339,20)
AddMagic(1340,20)
AddMagic(1341,20)
AddMagic(1342,20)
AddMagic(1343,20)
end
function delskill()
for i=1,5000 do
DelMagic(i)
end
end
function SkillHS()
AddMagic(1347,20)
AddMagic(1372,20)
AddMagic(1349,20)
AddMagic(1374,20)
AddMagic(1350,20)
AddMagic(1375,20)
AddMagic(1351,20)
AddMagic(1376,20)
AddMagic(1354,20)
AddMagic(1378,20)
AddMagic(1355,20)
AddMagic(1379,20)
AddMagic(1358,20)
AddMagic(1360,20)
AddMagic(1380,20)
AddMagic(1364,20)
AddMagic(1382,20)
AddMagic(1365,20)
AddMagic(1368,20)
end
function khinhcong()
	AddMagic(210,1)
end


function phucduyen()
AddItem(0,2,2,0,0,5,50,0)
end

function chucnangadm()
	Say2(15277,5,1,"",
	--"Test Admin/testsv",
	"Nhận Điểm/nhandiem",
	"Nhận trang bị xanh/xanhtest",
	"Mọi Thứ Khác/layvatphamkhac",
	"Về Ba Lăng Huyện/veblh",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function layvatphamkhac()
	Say2(15277,11,1,"",
	"Trang bị hoàng kim/trangbi",
	"Nhận THBH-TT/thuytinh",
	"Nhận huyền tinh/huyentinh",
	"Nhận kỹ năng/kynang",
	"Nhận ấn/ngocan",
	"Nhận phi phong/phiphong",
	"Nhận trang sức/trangsuc",
	"Nhận nguyên liệu/khamtest",
	"Nhận thú cưỡi/thucuoi",
	"Nhận thú cưỡi hoàng kim/thucuoihk",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function trangbi()
	Say2(15277,7,1,"",
	"An Bang Cực Phẩm/anbangcp",
	"Động Sát Cực Phẩm/dongsat",
	"Hồng ảnh Cực Phẩm/honganh",
	"Trang Bị Bạch Hổ/bachho",
	"Trang Bị Xích Lân/xichlan",
	"Trang Bị Minh Phượng/minhphuong",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function thucuoihk()
	Say2(15277,6,1,"",
	"Dương Sa Mã/thuhk1",
	"Ngự Phong Mã/thuhk2",
	"Truy điện Mã/thuhk3",
	"Lưu Tinh Mã/thuhk4",
	"Hãn Huyết Long Câu/thuhk5",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function thucuoi()
	Say2(15277,11,1,"",
	"Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử/thu1",
	"Ô Vân Đạp Tuyết/thu2",
	"Bôn Tiêu/thu3",
	"Phiên Vũ/thu4",
	"Phi Vân/thu5",
	"Xích Long Câu/thu6",
	"Tuyệt Địa/thu7",
	"Du Huy/thu8",
	"Siêu Quang/thu9",
	"Hãn Huyết Long Câu/thu10",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end


function kynang()
	Say2(15277,3,1,"",
	"Nhận Skill 9x, 12x/kynangtest",
	"Nhận Skill 15x/kynang15x",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function kynang15x()
	Say2(15277,11,1,"",
	"Phái Thiếu Lâm/tl15x",
	"Phái Thiên Vương/tv15x",
	"Phái Nga Mi/nm15x",
	"Phái Thúy Yên/ty15x",
	"Phái Đường Môn/dm15x",
	"Phái Ngũ Độc/nd15x",
	"Phái Cái Bang/cb15x",
	"Phái Thiên Nhẫn/tn15x",
	"Phái Võ Đang/vd15x",
	"Phái Côn Lôn/cl15x",
	"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function nhandiem()
	Say2(15277,6,1,"",
		"Tiền/loaimoney",
		"Tăng kinh nghiệm/addexp",
		"Tăng tài lãnh đạo/tailanhdao",
		"Tăng danh vong + phúc duyên/dvpd",
		"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function dvpd()
	AddRepute(1000)
	AddBless(1000)
end

function tailanhdao()
	for i=1,50 do
		AddLeadExp(10000000)
	end
end

function loaimoney()
	Say2(15277,3,1,"",
		"Tiền Vạn/money",	
		"Tiền Xu/xu",
		"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function money()
	Earn(900000000)
	Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>90.000 vạn lượng.")
end

function xu()
	AddCoin(500000)
	Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>500000 xu.")
end

function addexp()
	SetLevel(250)
end

function kynangtest()
	local f = GetFactionNo();
	if(f < 0 or f > 9) then
	Msg2Player("Bạn chưa gia nhập môn phái!")
	return end
	f = f +1;
	for i =1,getn(SKILL90_ARRAY[f]) do
		if(SKILL90_ARRAY[f][i][3] > 0) then
		AddMagic(SKILL90_ARRAY[f][i][2],20);
		else
		AddMagic(SKILL90_ARRAY[f][i][2],0);
		end
	end
	AddMagic(SKILL120AR[f],20);
	Talk(1,"","Bạn đã có được tất cả kỹ năng môn phái!");
end;

function test()
	local nTaskValue = GetTask(TASK_TANTHU);
	if(GetNumber(nTaskValue,4) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	if(CheckRoom(6,9) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nTaskValue,4,1));
	if(GetSex() == 0) then
	AddItem(0,5,2,0,0,5,0,0)--hiepcot
	else
	AddItem(0,5,25,0,0,5,0,0)--nhutinh
	end
	for i=16,24 do
	AddItem(0,5,i,0,0,5,0,0)--abdq
	end
	
	AddItem(0,5,13,0,0,5,0,0)--bontieu
	AddItem(0,2,9,0,0,5,0,0)--tdp
	AddItem(0,2,10,0,0,5,0,0)--thp
	
	AddItem(0,2,2,0,0,5,50,0)--phuc duyen
	AddItem(0,2,2,0,0,5,50,0)--phuc duyen
	Earn(10000000);
	AddRepute(500);
	AddLeadExp(5200000)
	SetLevel(150);
	AddQuestKey(1)
end;

function duatop120()
	if(GetLevel() < 120) then
		Talk(1, "", format(NOT_LEVEL,120))
	return end
	local nTaskValue = GetTask(TASK_TANTHU);
	if(GetNumber(nTaskValue,3) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	local nDone = GetDataInt(DATA_DUATOP);
	if(nDone >= 10) then
		Talk(1, "", 10288)
	return end
	if(CheckRoom(6,9) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nDone = nDone+1
	SetDataInt(DATA_DUATOP, nDone);
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nTaskValue,3,1));
	Talk(1, "", 10289)
	Msg2SubWorld(format("<color=green>%s <color>Thưởng hạng <color=yellow>%d",GetName(), nDone));
	nhanvatpham(nDone);
	SaveDataFile();
end;

function duatop180()
	if(GetLevel() < 180) then
		Talk(1, "", format(NOT_LEVEL,180))
	return end
	local nTaskValue = GetTask(TASK_TANTHU);
	if(GetNumber(nTaskValue,4) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	local nDone = GetDataInt(DATA_DUATOP);
	if(nDone >= 10) then
		Talk(1, "", 10288)
	return end
	nDone = nDone+1
	SetDataInt(DATA_DUATOP, nDone);
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nTaskValue,4,1));
	Talk(1, "", 10289)
	Msg2SubWorld(format("<color=green>%s <color>Thưởng hạng <color=yellow>%d",GetName(), nDone));
	nhanvatpham(nDone);
	SaveDataFile();
end;

function nhanvatpham(nNo)
	if(nNo > 0 and nNo < 11) then
		for i=1,getn(ITEM_AWARDS[nNo]) do
		local nId = ItemSetAdd(
							ITEM_AWARDS[nNo][i][1],
							ITEM_AWARDS[nNo][i][2],
							ITEM_AWARDS[nNo][i][3],
							ITEM_AWARDS[nNo][i][4],
							ITEM_AWARDS[nNo][i][5],
							ITEM_AWARDS[nNo][i][6],
							ITEM_AWARDS[nNo][i][7]
		);
			if(ITEM_AWARDS[nNo][i][8] > 0) then
			LockItem(nId,ITEM_AWARDS[nNo][i][8]);
			end
			if(ITEM_AWARDS[nNo][i][9] > 0) then
			SetItemDate(nId,ITEM_AWARDS[nNo][i][9]);
			end
			AddItemID(nId);
		end
		SetRankEx(RANK_AWARDS[nNo],1);
		SetTask(TASK_THOIGIAN4,GetTimeMin()+21600);
	end
end;


function phiphong()
for i=3466,3488 do
AddItemGold(i)
end
end

function hotronew2()
	--if(GetLevel() < 10) then
	--	Talk(1, "", "Bạn luyện đến cấp 10 hãy quay lại nhận.")
	--return end
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(CheckRoom(6,9) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,1) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	
SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,3,1));
	local nIndex = ItemSetAdd(0,2,10,0,0,5,0);--than hanh phu
	if(nIndex > 0) then
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		SetItemDate(nIndex,43200)--30 ngay
		AddItemID(nIndex)
  end
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,9,0,0,5,0);--tho dia phu
	if(nIndex > 0) then
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		SetItemDate(nIndex,43200)
		AddItemID(nIndex)
  end
	for i=1,12 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,2,45,0,0,5,0);--tien thao lo
		if(nIndex > 0) then
			LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
			AddItemID(nIndex)
		end
	end
	nIndex = ItemSetAdd(0,0,10,6,10,0,0);--bontieu
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		SetItemDate(nIndex,43200)
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(2,0,163,0,0,0,8);--an bang
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(2,0,164,0,0,0,8);--an bang
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(2,0,165,0,0,0,8);--an bang
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(2,0,166,0,0,0,8);--an bang
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	for i =1,getn(SKILL90_ARRAY[nSel]) do
		if(GetMagicLevel(SKILL90_ARRAY[nSel][i][2]) < 0) then
		AddMagic(SKILL90_ARRAY[nSel][i][2],SKILL90_ARRAY[nSel][i][3]);
		end
	end
	if(GetMagicLevel(SKILL120_ARRAY[nSel][2]) < 0) then
	AddMagic(SKILL120_ARRAY[nSel][2],1);
	end
	if(GetLevel() < 120) then
	SetLevel(120);
	end
end;


NEED_6X5 = "Hành trang phải có 6x5 ô trống (5 hàng)"


function selthuong(sel)
	local nTaskVal = GetTask(TASK_TANTHU);
	if(sel == 2) then
		if(GetLevel() < 30) then
		Talk(1, "", format(NOT_LEVEL,30))
		return end
		if(GetNumber(nTaskVal,5) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end
		if(CheckRoom(6,5) == 0) then
		Talk(1, "", NEED_6X5);
		return end
		SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nTaskVal,5,1));
		AddItem(2,0,176,0,0,0,5,0);
		AddItem(2,0,177,0,0,0,5,0);
		AddItem(0,0,10,2,3,0,0,0);
	elseif(sel == 3) then
		if(GetLevel() < 50) then
		Talk(1, "", format(NOT_LEVEL,50))
		return end
		if(GetNumber(nTaskVal,6) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end
		if(CheckRoom(6,5) == 0) then
		Talk(1, "", NEED_6X5);
		return end
		SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nTaskVal,6,1));
		AddItem(2,0,181,0,0,0,5,0);
		AddItem(2,0,182,0,0,0,5,0);
		AddItem(2,0,183,0,0,0,5,0);
		AddItem(2,0,184,0,0,0,5,0);
	elseif(sel == 4) then
		if(GetLevel() < 70) then
		Talk(1, "", format(NOT_LEVEL,70))
		return end
		if(GetNumber(nTaskVal,7) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end
		if(CheckRoom(6,5) == 0) then
		Talk(1, "", NEED_6X5);
		return end
		SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nTaskVal,7,1));
		AddItem(2,0,178,0,0,0,5,0);
		AddItem(2,0,179,0,0,0,5,0);
		AddItem(2,0,180,0,0,0,5,0);
		for i=1,20 do
		local id = ItemSetAdd(0,2,3,0,0,5,0);
		LockItem(id);
		AddItemID(id);
		end
	elseif(sel == 5) then
		if(GetLevel() < 90) then
		Talk(1, "", format(NOT_LEVEL,90))
		return end
		if(GetNumber(nTaskVal,8) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end
		if(CheckRoom(6,5) == 0) then
		Talk(1, "", NEED_6X5);
		return end
		SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nTaskVal,8,1));
		for i=1,12 do
		local id = ItemSetAdd(0,2,45,0,0,5,0);--tien thao lo
		LockItem(id)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(id)
		end
	end
end;

function thuong80()
	if(GetLevel() < 80) then
		Talk(1, "", "<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 80 hãy quay lại nhận.")
	return end
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(CheckRoom(3,5) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,3) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,3,1));
                  AddItem(2,0,410,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,402,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,403,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,404,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,405,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,406,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,407,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,408,0,0,5,0,0);
                  AddItem(2,0,409,0,0,5,0,0);
	for i=1,30 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,2,3,0,0,5,0);--BCh
		if(nIndex > 0) then
			LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
			AddItemID(nIndex)
		end
	end
	if(GetLevel() < 80) then
		Talk(1, "", "<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 80 hãy quay lại nhận.")
	return end
	Earn(100000)
end


function NhanTrangBi()
local nValue = GetTask(TASK_HOTRO)
	if(GetNumber(nValue,2) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end 
		SetTask(TASK_HOTRO, SetNumber(nValue,2,1));
		nIndex = ItemSetAdd(0,2,13,0,0,5,0,0);--taytuykinh
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	AddItem(0,5,13,0,0,5,0,0)--bontieu
	AddItem(0,2,9,0,0,5,0,0)--tdp
	AddItem(0,2,10,0,0,5,0,0)--thp
	
end


function NhanTienDong()
local nValue = GetTask(TASK_HOTRO)
	if(GetNumber(nValue,3) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
		return end 
		SetTask(TASK_HOTRO, SetNumber(nValue,3,2));
		for i=1,1 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,3,21,0,0,5,500,0);
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
		end
end

function thuongvkhk()
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(GetLevel() < 90) then
		Talk(1, "", format(NOT_LEVEL,90))
	return end
	if(CheckRoom(6,5) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,9) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,9,1));
	local id;
	for i=1,getn(ITEM_FAC[nSel]) do
		id = ItemSetAdd(	ITEM_FAC[nSel][i][1],
									ITEM_FAC[nSel][i][2],
									ITEM_FAC[nSel][i][3],
									ITEM_FAC[nSel][i][4],
									ITEM_FAC[nSel][i][5],
									ITEM_FAC[nSel][i][6],
									ITEM_FAC[nSel][i][7]);
		LockItem(id)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(id)
	end
end;

function thuong100()
	if(GetLevel() < 100) then
		Talk(1, "","<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 100 hãy quay lại nhận.")
	return end
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(CheckRoom(3,5) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,4) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,4,1));
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,13,0,0,5,0,0);--taytuykinh
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,14,0,0,5,0,0);--volammattich
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,90,0,0,5,0,0);--daithanhbikip90
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	for i=1,5 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,2,45,0,0,5,0);--tien thao lo
		if(nIndex > 0) then
			LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
			AddItemID(nIndex)
		end
	end
	if(GetLevel() < 100) then
		Talk(1, "", "<color=yellow><color=yewllow>Bạn luyện đến cấp 100 hãy quay lại nhận.")
	return end
	Earn(500000)
end

function thuong120()
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(GetLevel() < 120) then
		Talk(1, "", "<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 120 hãy quay lại nhận.")
	return end
	if(CheckRoom(6,5) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,5) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,5,1));
	local id;
	for i=1,getn(ITEM_FAC[nSel]) do
		id = ItemSetAdd(	ITEM_FAC[nSel][i][1],
									ITEM_FAC[nSel][i][2],
									ITEM_FAC[nSel][i][3],
									ITEM_FAC[nSel][i][4],
									ITEM_FAC[nSel][i][5],
									ITEM_FAC[nSel][i][6],
									ITEM_FAC[nSel][i][7]);
		LockItem(id)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(id)
	end
end;

function thuong150()
	if(GetLevel() < 150) then
		Talk(1, "","<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 150 hãy quay lại nhận.")
	return end
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(CheckRoom(3,5) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,6) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,6,1));
	nIndex = ItemSetAdd(0,0,10,8,10,0,0);--phi van --(0,0,10,6,10,0,0);--bon tieu
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,13,0,0,5,0,0);--TTK
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,14,0,0,5,0,0);--VLMT
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,3,21,0,0,5,100,0);--tiendong
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	for i=1,10 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,5,73,0,0,5,0);--
		if(nIndex > 0) then
			LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
			AddItemID(nIndex)
		end
	end
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,72,0,0,5,0,0);--tn
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,71,0,0,5,0,0);--bn
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	if(GetLevel() < 150) then
		Talk(1, "", "<color=yellow><color=yewllow>Bạn luyện đến cấp 150 hãy quay lại nhận.")
	return end
	Earn(1000000)
end

function thuong180()
	if(GetLevel() < 180) then
		Talk(1, "","<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 180 hãy quay lại nhận.")
	return end
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(CheckRoom(3,5) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,7) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,7,1));
	nIndex = ItemSetAdd(0,4,79,0,0,5,0,0);--Tui hanh trang
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,13,0,0,5,0,0);--TTK
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,14,0,0,5,0,0);--VLMT
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,3,21,0,0,5,200,0);--tiendong
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	for i=1,10 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,5,73,0,0,5,0);--
		if(nIndex > 0) then
			LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
			AddItemID(nIndex)
		end
	end
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,94,0,0,5,0,0);--tn
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,95,0,0,5,0,0);--bn
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	if(GetLevel() < 180) then
		Talk(1, "", "<color=yellow><color=yewllow>Bạn luyện đến cấp 180 hãy quay lại nhận.")
	return end
	Earn(3000000)
end

function thuong199()
	if(GetLevel() < 199) then
		Talk(1, "","<color=yellow>Bạn luyện đến cấp 199 hãy quay lại nhận.")
	return end
	local nSel = GetFactionNo()
	if(nSel < 0 or nSel > 9) then
		Talk(1, "", "Bạn chưa gia nhập môn phái.")
	return end
	if(CheckRoom(3,5) == 0) then
		Talk(1, "", 12266)
	return end
	nSel = nSel + 1;
	local nValue = GetTask(TASK_TANTHU)
	if(GetNumber(nValue,8) > 0) then
		Talk(1, "", ALREADY)
	return end
	SetTask(TASK_TANTHU, SetNumber(nValue,8,1));
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,98,0,0,5,0,0);--Tui hanh trang
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,13,0,0,5,0,0);--TTK
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,2,14,0,0,5,0,0);--VLMT
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,3,21,0,0,5,300,0);--tiendong
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	for i=1,5 do
		nIndex = ItemSetAdd(0,2,49,0,0,5,0,0);--
		if(nIndex > 0) then
			LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
			AddItemID(nIndex)
		end
	end
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,94,0,0,5,0,0);--tn
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	nIndex = ItemSetAdd(0,5,96,0,0,5,0,0);--bn
		LockItem(nIndex)--khoa bao hiem vinh vien
		AddItemID(nIndex)
	if(GetLevel() < 199) then
		Talk(1, "", "<color=yellow><color=yewllow>Bạn luyện đến cấp 199 hãy quay lại nhận.")
	return end
	Earn(5000000)
end

function thuytinh()
AddItem(0,3,13,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,14,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,15,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
end

function huyentinh()
AddItem(0,3,0,0,10,5,10,0)
end

function dvpd()
	AddRepute(10000)
	AddBless(10000)
end

function tailanhdao()
	for i=1,50 do
		AddLeadExp(10000000)
	end
end
function diemkynang()
AddMagicPoint(500)
Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>5000 điểm kỹ năng.")
end
function diemtiemnang()
AddProp(10000)
Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>10000 điểm tiềm năng.")
end
function add500trexp()
	AddOwnExp(00)
end
function addlv10()
	SetLevel(10)
end
function addlv60()
	SetLevel(60)
end
function addlv90()
		if(GetLevel() < 90) then
		Talk(1, "","<color=yellow>Bạn đã nhận cấp độ 90 thành công..! ")
			SetLevel(90)
		return end
		if(GetLevel() >= 90) then
			Talk(1, "", "<color=yellow>Đại Hiệp rãnh quá ...! <color><color=green>Đại Hiệp đã nhận Level 90 rồi mà còn muốn nhận thêm là có ý gì đây chứ.!<color=white>\nĐại Hiệp thật là khó hiểu quá đi à..! \nHãy đi làm việc có ích khác rồi quay lại gặp ta.!")
	return end

end

function addlv120()
	SetLevel(120)
end
function addlv150()
	SetLevel(150)
end
function addlv171()
	SetLevel(171)
end
function addlv180()
	SetLevel(180)
end
function addlv190()
	SetLevel(190)
end
function addlv198()
	SetLevel(198)
end
function addlv200()
	SetLevel(200)
end

function tangvd()
AddHonor(1000000)
end
function tongkim()
AddAccum(1000000)
end
function danhvong()
AddRepute(10000)
end
function hanhtrang()
AddEquipExTime(43200)
end
function loaimoney()
	Say2(15277,3,1,"",
		"Tiền Vạn/money",	
		"Tiền Xu/xu",
		"Kết thúc đổi thoại/no")
end

function money()
	Earn(900000000)
	Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>90.000 vạn lượng.")
end

function xu()
	AddCoin(500000)
	Msg2Player("Bạn nhận được <color=green>500000 xu.")
end


function kynangtest()
	local f = GetFactionNo();
	if(f < 0 or f > 9) then
	Msg2Player("Bạn chưa gia nhập môn phái!")
	return end
	f = f +1;
	for i =1,getn(SKILL90_ARRAY[f]) do
		if(SKILL90_ARRAY[f][i][3] > 0) then
		AddMagic(SKILL90_ARRAY[f][i][2],20);
		else
		AddMagic(SKILL90_ARRAY[f][i][2],0);
		end
	end
	AddMagic(SKILL120AR[f],20);
	Talk(1,"","Bạn đã có được tất cả kỹ năng môn phái!");
end;

NEED_6X5 = "Hành trang phải có 6x5 ô trống (5 hàng)"

function thuytinh()
AddItem(0,3,13,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,14,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,15,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
AddItem(0,3,20,0,0,5,0,0)
end

function huyentinh()
AddItem(0,3,0,0,1,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,2,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,3,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,4,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,5,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,6,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,7,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,8,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,9,5,10,0)
AddItem(0,3,0,0,10,5,10,0)
end

function tangdiem()
	Say("Ngươi muốn tăng điểm loại nào?",5,
	"Sức Mạnh./sucmanh",
	"Thân Pháp./thanphap",
	"Sinh Khí./sinhkhi",
	"Nội Công./noicong",
	"Kết thúc đối thoại/no")
end;

function sucmanh()
local count = 1;
local StrTab = {};

for i=1,getn(TIEMNAMG_ARRAY) do
StrTab[count] = TIEMNAMG_ARRAY[i].." điểm".. "/selsucmanh";
count = count + 1;
end

if(count == 1) then
return end

StrTab[count] = "Quay lại/cong";
Say("Ngươi muốn cộng thêm sức mạnh bao nhiêu?",count,StrTab)
end;

function selsucmanh(sel)
local nSel = sel +1;
local n = GetRestAP()
if n == 0 then Talk(1,"",ALL_POINT_NO_LONGER); return end
if n < TIEMNAMG_ARRAY[nSel] then
IncPoint(1,n); cong();
return end
IncPoint(1,TIEMNAMG_ARRAY[nSel]); cong();
end;

function thanphap()
local count = 1;
local StrTab = {};

for i=1,getn(TIEMNAMG_ARRAY) do
StrTab[count] = TIEMNAMG_ARRAY[i].." điểm".. "/selthanphap";
count = count + 1;
end

if(count == 1) then
return end

StrTab[count] = "Quay lại/cong";
Say("Ngươi muốn cộng thêm thân pháp bao nhiêu?",count,StrTab)
end;

function selthanphap(sel)
local nSel = sel +1;
local n = GetRestAP()
if n == 0 then Talk(1,"",ALL_POINT_NO_LONGER); return end
if n < TIEMNAMG_ARRAY[nSel] then
IncPoint(2,n); cong();
return end
IncPoint(2,TIEMNAMG_ARRAY[nSel]); cong();
end;

function sinhkhi()
local count = 1;
local StrTab = {};

for i=1,getn(TIEMNAMG_ARRAY) do
StrTab[count] = TIEMNAMG_ARRAY[i].." điểm".. "/selsinhkhi";
count = count + 1;
end

if(count == 1) then
return end

StrTab[count] = "Quay lại/cong";
Say("Ngươi muốn cộng thêm sinh khí bao nhiêu?",count,StrTab)
end;

function selsinhkhi(sel)
local nSel = sel +1;
local n = GetRestAP()
if n == 0 then Talk(1,"",ALL_POINT_NO_LONGER); return end
if n < TIEMNAMG_ARRAY[nSel] then
IncPoint(3,n); cong();
return end
IncPoint(3,TIEMNAMG_ARRAY[nSel]); cong();
end;

function noicong()
local count = 1;
local StrTab = {};

for i=1,getn(TIEMNAMG_ARRAY) do
StrTab[count] = TIEMNAMG_ARRAY[i].." điểm".. "/selnoicong";
count = count + 1;
end

if(count == 1) then
return end

StrTab[count] = "Quay lại/cong";
Say("Ngươi muốn cộng thêm nội công bao nhiêu?",count,StrTab)
end;

function selnoicong(sel)
local nSel = sel +1;
local n = GetRestAP()
if n == 0 then Talk(1,"",ALL_POINT_NO_LONGER); return end
if n < TIEMNAMG_ARRAY[nSel] then
IncPoint(4,n); cong();
return end
IncPoint(4,TIEMNAMG_ARRAY[nSel]); cong();
end;

function testhoason()
AddMagic(1347,20)
AddMagic(1372,20)
AddMagic(1349,20)
AddMagic(1374,20)
AddMagic(1350,20)
AddMagic(1375,20)
AddMagic(1351,20)
AddMagic(1376,20)
AddMagic(1354,20)
AddMagic(1378,20)
AddMagic(1355,20)
AddMagic(1379,20)
AddMagic(1358,20)
AddMagic(1368,20)
AddMagic(1360,20)
AddMagic(1364,20)
AddMagic(1382,20)
AddMagic(1369,20)
AddMagic(1363,20)
SetSeries(2)
SetCamp(3)
SetCurCamp(3)
SetRank(82)
KickOutSelf()
Talk(1,"","<color=cyan>Chóc mõng các hạ đã gia nhập phái Hoa Sơn<color>")
end

function no()
end;

Đánh giá bài viết

Thích thì like
[JX-WIN] PHIÊN BẢN TỨ TUYẾT - ADD LỆNH BÀI ADMIN, TÀI KHOẢN ADMIN
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook