algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Javascript: substr và substring khác nhau gì?


Dù là làm Javascript hay bất cứ ngôn ngữ nào, cắt chuỗi vẫn là hàm ít nhất một lần bạn phải rờ qua. Oái ăm thay Javascript lại có 2 hàm na ná nhau đó là substr()substring() không phân biệt rõ ràng dễ lãnh củ hành lắm.

Tác dụng của 2 hàm này đều là cắt chuỗi, tuy nhiên khác nhau ở cái tham số thứ 2 trong 2 hàm.

  • Nếu như tham số thứ 2 không điền vào, kết quả 2 hàm giống nhau.
  • Nếu điền vào thì:

substr: sẽ tạo ra chuỗi có độ dài bằng tham số thứ 2, tính từ index của tham số thứ nhất

var str = 'Mozilla';

console.log(str.substr(2, 5));
// kết quả mong đợi: "zilla"

substring dễ hiểu thì trả về string có độ dài bằng hiệu của tham số thứ 2 và tham số thứ 1, tính từ vị trí của tham số thứ nhất

var str = 'Mozilla';

console.log(str.substring(2, 5));
// kết quả mong đợi: "zil"

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Javascript: substr và substring khác nhau gì?
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook