algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cập nhật Laravel 5.7.19

Cập nhật Laravel 5.7.19


v5.7.19 (2018-12-18)

Thêm mới

 • Thêm phương thức Illuminate\Support\Collection::whereBetween cho collection (#26888)
  $collect = collect([
    ['v' => 1],
    ['v' => 2],
    ['v' => 3],
    ['v' => '3'],
    ['v' => 4],
  ]);
  $collect->whereBetween('v', [2, 3]);​
  Kết quả
  Collection {#887 ▼
   #items: array:3 [▼
    1 => array:1 [▼
     "v" => 2
    ]
    2 => array:1 [▼
     "v" => 3
    ]
    3 => array:1 [▼
     "v" => "3"
    ]
   ]
  }​

Fixed

 • Hoàn nguyên lại thay đổi liên quan đến app()->call() (fefaf46)
 • Khi Database/Connection reconnecting thì sẽ reset doctrineConnection (#26890)

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cập nhật Laravel 5.7.19
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook