algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Cài đặt Composer 2 trên Ubuntu 20.04 LTS

Cài đặt Composer 2 trên Ubuntu 20.04 LTS


Di chuyển về thư mục gốc

cd ~

Tải file composer setup về

curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php

Nếu ghi đè lên file composer v1 thì cần xác định nơi đã cài đặt composer v1

which composer

Kết quả là /usr/bin/composer

Cài composer v2

sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/bin --filename=composer

Kết quả ntn là ok

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 2.0.8) successfully installed to: /usr/bin/composer
Use it: php /usr/bin/composer

Composer v2 tốc độ thì kinh lắm

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Cài đặt Composer 2 trên Ubuntu 20.04 LTS
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook