Info: Bài viết được lấy từ nguồn https://github.com/petehouston/laravel-docs-vn

Collections

Giới thiệu

Lớp Illuminate\Support\Collection cung cấp một gói làm việc dễ dàng, thuận lợi với các mảng dữ liệu. Ví dụ, hãy xem qua đoạn code sau. Chúng ta sẽ sử dụng helper(helper là các hàm được viết và có thể gọi dùng lại nhiều lần) collect để tạo mới một collection instance(instance là một biến mang giá trị) từ mảng, chạy hàm strtoupper trên mỗi phần tử, và sau đó xóa tất cả các phần tử trống:

$collection = collect(['taylor', 'abigail', null])->map(function ($name) {
  return strtoupper($name);
})
->reject(function ($name) {
  return empty($name);
});

Như bạn có thể thấy, lớp Collection cho phép bạn đính kèm các phương thức để dễ dàng thực hiện xử lý và xóa phần từ mảng. Nói chung, mỗi phương thức Collection trả về một instance Collection.

Tạo Collections

Như đã đề cập bên trên, helper collect trả về một instance Illuminate\Support\Collection mới cho một mảng. Do đó, tạo một collection đơn giản như sau:

$collection = collect([1, 2, 3]);

Mặc định, các collections của các model Eloquent luôn luôn trả về instances Collection; tuy nhiên, hãy thoải mái sử dụng lớp Collection bất cứ nơi nào nếu nó thuận tiện cho ứng dụng của bạn.

Các phương thức có sẵn

Trong tài liệu này, chúng ta sẽ thảo luận về từng phương thức có sẵn trong lớp Collection. Nhớ rằng tất cả những phương thức có thể được liên kết cho việc xử lý mảng một cách thuận lợi nhất. Hơn nữa, hầu hết mỗi phương thức đều trả về một instance Collection mới, cho phép bạn giữ lại bản gốc của collection khi cần thiết.

Bạn có thể lựa chọn bất kì phương thức từ bảng dưới đây và xem ví dụ sử dụng nó:

Danh sách phương thức

all() {#collection-method .first-collection-method}

Phương thức all đơn giản trả về mảng cơ bản được miêu tả bởi collection:

collect([1, 2, 3])->all();

// [1, 2, 3]

avg() {#collection-method}

Phương thức avg trả về trung bình cộng của tất cả phần tử trong collection:

collect([1, 2, 3, 4, 5])->avg();

// 3

Nếu collection bao gồm nhiều mảng hoặc đối tượng lồng nhau, bạn có thể truyền vào 1 key để phân biết giá trị nào dùng để tính trung bình:

$collection = collect([
  ['name' => 'JavaScript: The Good Parts', 'pages' => 176],
  ['name' => 'JavaScript: The Definitive Guide', 'pages' => 1096],
]);

$collection->avg('pages');

// 636

chunk() {#collection-method}

Phương thức chunk chia collection thành nhiều phần, các collection nhỏ hơn với kích thước đã cho:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]);

$chunks = $collection->chunk(4);

$chunks->toArray();

// [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7]]

Phương thức này đặc biệt hữu ích trong views khi làm việc với grid system như Bootstrap. Tưởng tượng bạn có 1 collectioni của các model Eloquent mà bạn muốn hiển thị dạng lưới:

@foreach ($products->chunk(3) as $chunk)
  <div class="row">
    @foreach ($chunk as $product)
      <div class="col-xs-4">{{ $product->name }}</div>
    @endforeach
  </div>
@endforeach

collapse() {#collection-method}

Phương thức collapse gộp một mảng collection thành một collection:

$collection = collect([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]);

$collapsed = $collection->collapse();

$collapsed->all();

// [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

combine() {#collection-method}

Phương thức combine hợp nhất key của một collection với value của một mảng hoặc collection khác:

$collection = collect(['name', 'age']);

$combined = $collection->combine(['George', 29]);

$combined->all();

// ['name' => 'George', 'age' => 29]

contains() {#collection-method}

Phương thức contains xác định xem colletion có bao gồm item đã cho hay không:

$collection = collect(['name' => 'Desk', 'price' => 100]);

$collection->contains('Desk');

// true

$collection->contains('New York');

// false

Bạn cũng có thể truyền 1 cặp key / value vào phương thức contains, nó sẽ xác định sự tồn tại cặp đó trong collection:

$collection = collect([
  ['product' => 'Desk', 'price' => 200],
  ['product' => 'Chair', 'price' => 100],
]);

$collection->contains('product', 'Bookcase');

// false

Cuối cùng, bạn cũng có thể truyền vào một callback vào phương thức contains để thực hiện test kiểm tra:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$collection->contains(function ($key, $value) {
  return $value > 5;
});

// false

count() {#collection-method}

Phương thức count trả về tổng số phần tử trong collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4]);

$collection->count();

// 4

diff() {#collection-method}

Phương thức diff so sánh collection với một collection khác hoặc một mảng php đơn giản dựa trên value của nó:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$diff = $collection->diff([2, 4, 6, 8]);

$diff->all();

// [1, 3, 5]

diffKeys() {#collection-method}

Phương thức diffKeys so sánh collection với một collection khác hoặc mảng php đơn giản dựa trên key của nó:

$collection = collect([
  'one' => 10,
  'two' => 20,
  'three' => 30,
  'four' => 40,
  'five' => 50,
]);

$diff = $collection->diffKeys([
  'two' => 2,
  'four' => 4,
  'six' => 6,
  'eight' => 8,
]);

$diff->all();

// ['one' => 10, 'three' => 30, 'five' => 50]

each() {#collection-method}

Phương thức each lặp qua các phần tử trong collection và truyền mỗi phần tử vào trong 1 callback:

$collection = $collection->each(function ($item, $key) {
  //
});

Return false trong callback để thoát khỏi vòng lặp:

$collection = $collection->each(function ($item, $key) {
  if (/* some condition */) {
    return false;
  }
});

every() {#collection-method}

Phương thức every tạo ra 1 collection mới bao gồm mỗi phần tử thứ n:

$collection = collect(['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']);

$collection->every(4);

// ['a', 'e']

Bạn có thể tùy chọn truyền offset(phần bỏ qua) như là tham số thứ 2:

$collection->every(4, 1);

// ['b', 'f']

except() {#collection-method}

Phương thức except trả về toàn bộ phần tử trọng collection trừ những phần từ với key đã được chỉ định:

$collection = collect(['product_id' => 1, 'name' => 'Desk', 'price' => 100, 'discount' => false]);

$filtered = $collection->except(['price', 'discount']);

$filtered->all();

// ['product_id' => 1, 'name' => 'Desk']

Trái ngược với except, xem phương thức only

filter() {#collection-method}

Phương thức filter lọc qua collection bằng một callback, chỉ giữ lại những phần tử mà thông qua điều kiện đã cho:

$collection = collect([1, 2, 3, 4]);

$filtered = $collection->filter(function ($value, $key) {
  return $value > 2;
});

$filtered->all();

// [3, 4]

Ngược lại của filter, xem phương thức reject.

first() {#collection-method}

Phương thức first trả về phần từ đầu tiên trong collection mà thông qua điều kiện:

collect([1, 2, 3, 4])->first(function ($key, $value) {
  return $value > 2;
});

// 3

Bạn cũng có thể gọi phương thức first không tham số để lấy về phần từ đầu tiên trong collection. Nếu collection rỗng, trả về null:

collect([1, 2, 3, 4])->first();

// 1

flatMap() {#collection-method}

The flatMap method iterates through the collection and passes each value to the given callback. The callback is free to modify the item and return it, thus forming a new collection of modified items. Then, the array is flattened by a level: Phương thức flatMap lặp qua collection và truyền từng value vào callback. Callback sẽ thay đổi và trả lại nó, do vậy tạo ra 1 collection mới từ các phần tử được thay đổi. Sau đó mảng sẽ bị flatten bởi 1 level (flatten là gì các bạn xem bên dưới nhé).

$collection = collect(
  ['name' => 'Sally'],
  ['school' => 'Arkansas'],
  ['age' => 28]
]);

$flattened = $collection->flatMap(function ($values) {
  return strtoupper($values);
});

$flattened->all();

// ['name' => 'SALLY', 'school' => 'ARKANSAS', 'age' => 28];

flatten() {#collection-method}

Phương thức flatten làm phẳng một collection nhiều chiều thành một chiều:

$collection = collect(['name' => 'taylor', 'languages' => ['php', 'javascript']]);

$flattened = $collection->flatten();

$flattened->all();

// ['taylor', 'php', 'javascript'];

You may optionally pass the function a "depth" argument: Bạn có thể tùy chọn truyền vào hàm một tham số "depth":

$collection = collect([
  'Apple' => [
    ['name' => 'iPhone 6S', 'brand' => 'Apple'],
  ],
  'Samsung' => [
    ['name' => 'Galaxy S7', 'brand' => 'Samsung']
  ],
]);

$products = $collection->flatten(1);

$products->values()->all();

/*
  [
    ['name' => 'iPhone 6S', 'brand' => 'Apple'],
    ['name' => 'Galaxy S7', 'brand' => 'Samsung'],
  ]
*/

Ở đây, nếu gọi flatten mà không cung cấp "depth" (độ sau) có thể cũng sẽ flatten cả những mảng lồng nhau, kết quả là ['iPhone 6S', 'Apple', 'Galaxy S7', 'Samsung']. Cung cấp "depth" cho phép bạn hạn chế mức độ của các mảng lồng nhau mà sẽ bị flatten.

flip() {#collection-method}

Phương thức flip đảo ngược vị trí key và value của collection:

$collection = collect(['name' => 'taylor', 'framework' => 'laravel']);

$flipped = $collection->flip();

$flipped->all();

// ['taylor' => 'name', 'laravel' => 'framework']

forget() {#collection-method}

Phương thức forget xóa một phần từ từ collection bởi key:

$collection = collect(['name' => 'taylor', 'framework' => 'laravel']);

$collection->forget('name');

$collection->all();

// ['framework' => 'laravel']

Note: Không như hầu hết các phương thức collection, forget không trả về một collection mới được mà đã được thay đổi, nó thay đổi chính collection mà nó được gọi tới.

forPage() {#collection-method}

Phương thức forPage trả về một collection mới bao gồm các phần tử mà sẽ được xuất hiện với số trang đa cho:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]);

$chunk = $collection->forPage(2, 3);

$chunk->all();

// [4, 5, 6]

Phương thức này yêu cầu số trang và số phần từ mỗi trang, tương ứng với các tham số truyền vào.

get() {#collection-method}

Phương thức get trả về phần tử tại key đã cho. Nếu key không tồn tại, trả về null:

$collection = collect(['name' => 'taylor', 'framework' => 'laravel']);

$value = $collection->get('name');

// taylor

Bạn có thể tùy chọn truyền vào một giá trị mặc định như là tham số thứ 2:

$collection = collect(['name' => 'taylor', 'framework' => 'laravel']);

$value = $collection->get('foo', 'default-value');

// default-value

Bạn có thể truyền một callback như là giá trị mặc định. Giá trị của callback sẽ được trả về nếu key chỉ định không tồn tại:

$collection->get('email', function () {
  return 'default-value';
});

// default-value

groupBy() {#collection-method}

Phương thức groupBy nhóm các phần tử của collection bởi một key:

$collection = collect([
  ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Chair'],
  ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Bookcase'],
  ['account_id' => 'account-x11', 'product' => 'Desk'],
]);

$grouped = $collection->groupBy('account_id');

$grouped->toArray();

/*
  [
    'account-x10' => [
      ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Chair'],
      ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Bookcase'],
    ],
    'account-x11' => [
      ['account_id' => 'account-x11', 'product' => 'Desk'],
    ],
  ]
*/

Thêm vào đó để truyền một key là chuỗi, bạn cũng có thể truyền vào một callback. Callback sẽ trả về giá trị bạn muốn làm key để nhóm:

$grouped = $collection->groupBy(function ($item, $key) {
  return substr($item['account_id'], -3);
});

$grouped->toArray();

/*
  [
    'x10' => [
      ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Chair'],
      ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Bookcase'],
    ],
    'x11' => [
      ['account_id' => 'account-x11', 'product' => 'Desk'],
    ],
  ]
*/

has() {#collection-method}

The has method determines if a given key exists in the collection: Phương thức has xác định nếu key đã cho tồn tại trong collection:

$collection = collect(['account_id' => 1, 'product' => 'Desk']);

$collection->has('email');

// false

implode() {#collection-method}

Phương thức implode nối các phần tử thành trong collection. Tham số của nó dựa trên kiểu của các phần tử trong collection.

Nếu collection bào gồm các mảng hoặc object, bạn phải truyền vào key hoặc thuộc tính bạn muốn join, và "glue" mà bạn muốn đặt giữa các giá trị:

$collection = collect([
  ['account_id' => 1, 'product' => 'Desk'],
  ['account_id' => 2, 'product' => 'Chair'],
]);

$collection->implode('product', ', ');

// Desk, Chair

Nếu collection chỉ đơn giản bao gồm các chuỗi hoặc giá trị số, chỉ cần truyền "glue" như là tham số duy nhất cho phương thức:

collect([1, 2, 3, 4, 5])->implode('-');

// '1-2-3-4-5'

intersect() {#collection-method}

Phương thức intersect xóa các giá trị mà không xuất hiện trong array hoặc collection đã cho:

$collection = collect(['Desk', 'Sofa', 'Chair']);

$intersect = $collection->intersect(['Desk', 'Chair', 'Bookcase']);

$intersect->all();

// [0 => 'Desk', 2 => 'Chair']

Như bạn thấy, giá trị collection trả về sẽ giữ nguyên key của collection cũ.

isEmpty() {#collection-method}

Phương thức isEmpty trả về true nếu collection là rỗng, ngược lại trả về false:

collect([])->isEmpty();

// true

keyBy() {#collection-method}

Keys the collection by the given key: Tạo key cho collection bởi key đã cho (Keys the collection by the given key):

$collection = collect([
  ['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'desk'],
  ['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'chair'],
]);

$keyed = $collection->keyBy('product_id');

$keyed->all();

/*
  [
    'prod-100' => ['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk'],
    'prod-200' => ['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'Chair'],
  ]
*/

Nếu nhiều phần từ có chung key, chỉ có phần từ cuối cùng sẽ xuất hiện trong collection mới.

Bạn cũng có thể truyền vào một callback, cái mà sẽ trả về giá trị để làm khóa cho collection:

$keyed = $collection->keyBy(function ($item) {
  return strtoupper($item['product_id']);
});

$keyed->all();

/*
  [
    'PROD-100' => ['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk'],
    'PROD-200' => ['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'Chair'],
  ]
*/

keys() {#collection-method}

Phương thức keys trả về oàn bộ key của collection:

$collection = collect([
  'prod-100' => ['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk'],
  'prod-200' => ['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'Chair'],
]);

$keys = $collection->keys();

$keys->all();

// ['prod-100', 'prod-200']

last() {#collection-method}

Phương thức last trả về phần thử cuối cùng trong collection mà thông qua điều kiện đã cho:

collect([1, 2, 3, 4])->last(function ($key, $value) {
  return $value < 3;
});

// 2

Bạn có thể gọi phương thức last không tham số để lấy phần tử cuối cùng trong collection. Nếu collection rỗng, trả về null:

collect([1, 2, 3, 4])->last();

// 4

map() {#collection-method}

Phương thức map lặp qua collection và truyền từng giá trị vào callback. Callback thay đổi phần từ và trả về, do vậy hình thành một collection mới từ các phần tử đã được thay đổi:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$multiplied = $collection->map(function ($item, $key) {
  return $item * 2;
});

$multiplied->all();

// [2, 4, 6, 8, 10]

Ghi chú: Giống như các phương thức khác, map trả về một instance collection mới; nó không thay đổi collection mà nó được gọi, Nếu bạn muốn thay đổi collection gốc, sử dụng phương thức `transform.

max() {#collection-method}

Phương thức max trả về giá trị lớn nhất của một key đã cho:

$max = collect([['foo' => 10], ['foo' => 20]])->max('foo');

// 20

$max = collect([1, 2, 3, 4, 5])->max();

// 5

merge() {#collection-method}

Phương thức merge gộp mảng đã cho vào collection. Bất kì string key trong mảng trùng với string key trong collection sẽ bị ghi đè bởi giá trị của collection:

$collection = collect(['product_id' => 1, 'name' => 'Desk']);

$merged = $collection->merge(['price' => 100, 'discount' => false]);

$merged->all();

// ['product_id' => 1, 'name' => 'Desk', 'price' => 100, 'discount' => false]

Nếu key của mảng đã cho là số, giá trị sẽ được xuất hiện tại cuối collection:

$collection = collect(['Desk', 'Chair']);

$merged = $collection->merge(['Bookcase', 'Door']);

$merged->all();

// ['Desk', 'Chair', 'Bookcase', 'Door']

min() {#collection-method}

Phương thức min trả về giá trị nhỏ nhất của key đã cho:

$min = collect([['foo' => 10], ['foo' => 20]])->min('foo');

// 10

$min = collect([1, 2, 3, 4, 5])->min();

// 1

only() {#collection-method}

Phương thức only trả về các phần từ trong collection với key xác định:

$collection = collect(['product_id' => 1, 'name' => 'Desk', 'price' => 100, 'discount' => false]);

$filtered = $collection->only(['product_id', 'name']);

$filtered->all();

// ['product_id' => 1, 'name' => 'Desk']

Ngược lại với only, xem phương thức except.

pluck() {#collection-method}

Phương thức pluck lấy toàn bộ các value của collection cho một key cho trước:

$collection = collect([
  ['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk'],
  ['product_id' => 'prod-200', 'name' => 'Chair'],
]);

$plucked = $collection->pluck('name');

$plucked->all();

// ['Desk', 'Chair']

Bạn cũng có thể chỉ định bạn muốn collection kết quả được chỉ mục như thế nào:

$plucked = $collection->pluck('name', 'product_id');

$plucked->all();

// ['prod-100' => 'Desk', 'prod-200' => 'Chair']

pop() {#collection-method}

Phương thức pop xóa và trả lại phần tử cuối cùng từ collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$collection->pop();

// 5

$collection->all();

// [1, 2, 3, 4]

prepend() {#collection-method}

Phương thức prepend thêm một phân từ vào đầu của collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$collection->prepend(0);

$collection->all();

// [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Bạn có thể tùy chọn truyền tham số thứ 2 để set key cho giá trị được thêm:

$collection = collect(['one' => 1, 'two', => 2]);

$collection->prepend(0, 'zero');

$collection->all();

// ['zero' => 0, 'one' => 1, 'two', => 2]

pull() {#collection-method}

Phương thức pull xóa và trả về một giá trị từ collection bởi key của nó:

$collection = collect(['product_id' => 'prod-100', 'name' => 'Desk']);

$collection->pull('name');

// 'Desk'

$collection->all();

// ['product_id' => 'prod-100']

push() {#collection-method}

Phương thức push thêm một phần từ vào cuối của collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4]);

$collection->push(5);

$collection->all();

// [1, 2, 3, 4, 5]

put() {#collection-method}

Phương thức put thên key và value vào trong collection:

$collection = collect(['product_id' => 1, 'name' => 'Desk']);

$collection->put('price', 100);

$collection->all();

// ['product_id' => 1, 'name' => 'Desk', 'price' => 100]

random() {#collection-method}

Phương thức random trả về ngẫu nhiên 1 phần tử từ collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$collection->random();

// 4 - (retrieved randomly)

Bạn có thể tùy chọn truyền vào 1 số nguyên trong random. Nếu số nguyên đó lớn hơn 1, 1 collection sẽ được trả về:

$random = $collection->random(3);

$random->all();

// [2, 4, 5] - (retrieved randomly)

reduce() {#collection-method}

Phương thức reduce biến collection thành một giá trị duy nhất, truyền kết quả của mỗi lần lặp vào lần lặp tiếp theo:

$collection = collect([1, 2, 3]);

$total = $collection->reduce(function ($carry, $item) {
  return $carry + $item;
});

// 6

Giá trị của $cary trong lần lặp đầu tiên là null; tuy nhiên bạn có thể chỉ định giá trị khởi tạo bằng cách truyền môt tham số thứ 2 vào reduce:

$collection->reduce(function ($carry, $item) {
  return $carry + $item;
}, 4);

// 10

reject() {#collection-method}

Phương thức reject lọc collection thông qua callback. Callback sẽ return true cho bất kì phần tử nào nó muốn xóa khỏi collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4]);

$filtered = $collection->reject(function ($value, $key) {
  return $value > 2;
});

$filtered->all();

// [1, 2]

Ngược lại với phương thức reject, xem phương thức filter.

reverse() {#collection-method}

Phương thức reverse đảo ngược thứ tự các phần tử trong collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$reversed = $collection->reverse();

$reversed->all();

// [5, 4, 3, 2, 1]

search() {#collection-method}

Phương thức search tìm kiếm giá trị trong collection và trả về key của nó nếu tìm thấy. Nếu không tìm thấy, trả về false.

$collection = collect([2, 4, 6, 8]);

$collection->search(4);

// 1

Việc tìm kiếm sử dụng so sánh lỏng lẻo. Để sử dụng so sánh chặt chẽ, truyền true như là tham số thứ 2 vào phương thức:

$collection->search('4', true);

// false

Ngoài ra, bạn có thể truyền vào callback để tìm kiếm giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện:

$collection->search(function ($item, $key) {
  return $item > 5;
});

// 2

shift() {#collection-method}

Phương thức shift xóa và trả về giá trị đầu tiên trong collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$collection->shift();

// 1

$collection->all();

// [2, 3, 4, 5]

shuffle() {#collection-method}

Phương thức shuffle đảo ngẫu nhiên các phần tử trong collection: $collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$shuffled = $collection->shuffle();

$shuffled->all();

// [3, 2, 5, 1, 4] // (generated randomly)

slice() {#collection-method}

Phương thức slide trả về một phần của collection bắt đầu từ vị trí đã cho:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]);

$slice = $collection->slice(4);

$slice->all();

// [5, 6, 7, 8, 9, 10]

Nếu bạn muốn giới hạn kích thước của collection trả về, truyền kích thước vào tham số thứ 2 trong phương thức:

$slice = $collection->slice(4, 2);

$slice->all();

// [5, 6]

Collection trả về từ slice là tạo mới, các key được đánh số theo thứ tự. Nếu bạn muốn giữ nguyên các key, truyền vào tham số thứ 3 là true vào phương thức.

sort() {#collection-method}

Phương thức sort sắp xếp collection:

$collection = collect([5, 3, 1, 2, 4]);

$sorted = $collection->sort();

$sorted->values()->all();

// [1, 2, 3, 4, 5]

Collection được sắp xếp giữ nguyên mảng key. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng phương thức values để reset lại các key để đánh số liên tiếp.

Để sắp xếp một collection của các mảng hoặc object lồng nhau, xem phương thức sortBysortByDesc.

Nếu bạn muốn sắp xếp nâng cao hơn, bạn có thể truyền một callback vào sort với thuật toán của mình. Tham khảo tài liệu PHP tại usort, đây chính là cái mà phương thức sort gọi tới.

sortBy() {#collection-method}

Phương thức sortBy sắp xếp collection bởi key đã cho:

$collection = collect([
  ['name' => 'Desk', 'price' => 200],
  ['name' => 'Chair', 'price' => 100],
  ['name' => 'Bookcase', 'price' => 150],
]);

$sorted = $collection->sortBy('price');

$sorted->values()->all();

/*
  [
    ['name' => 'Chair', 'price' => 100],
    ['name' => 'Bookcase', 'price' => 150],
    ['name' => 'Desk', 'price' => 200],
  ]
*/

Collection được sắp xếp giữ nguyên mảng key. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng phương thức values để reset key để đánh số liên tiếp.

Bạn cũng có thể truyền vào callback để xách định sắp xếp giá trị collection như thế nào:

$collection = collect([
  ['name' => 'Desk', 'colors' => ['Black', 'Mahogany']],
  ['name' => 'Chair', 'colors' => ['Black']],
  ['name' => 'Bookcase', 'colors' => ['Red', 'Beige', 'Brown']],
]);

$sorted = $collection->sortBy(function ($product, $key) {
  return count($product['colors']);
});

$sorted->values()->all();

/*
  [
    ['name' => 'Chair', 'colors' => ['Black']],
    ['name' => 'Desk', 'colors' => ['Black', 'Mahogany']],
    ['name' => 'Bookcase', 'colors' => ['Red', 'Beige', 'Brown']],
  ]
*/

sortByDesc() {#collection-method}

Phương thức này tương tự như sortBy, nhưng sẽ sắp xếp collection theo thứ tự ngược lại.

splice() {#collection-method}

Phương thức spile xóa và trả về một collection các phần từ bắt đầu từ chỉ mục xác định:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$chunk = $collection->splice(2);

$chunk->all();

// [3, 4, 5]

$collection->all();

// [1, 2]

Bạn có thể truyền tham số thứ 2 để giới hạn kích thước của phần kết quả:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$chunk = $collection->splice(2, 1);

$chunk->all();

// [3]

$collection->all();

// [1, 2, 4, 5]

Thêm vào đó bạn có thể truyền 1 tham số thứ 3 bao gồm các phần tử mới để thay thế các phần tử bị xóa khỏi collection:

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$chunk = $collection->splice(2, 1, [10, 11]);

$chunk->all();

// [3]

$collection->all();

// [1, 2, 10, 11, 4, 5]

sum() {#collection-method}

Phương thức sum trả về tổng của tất cả phần từ trong collection:

collect([1, 2, 3, 4, 5])->sum();

// 15

Nếu collection bao gồm nhiều mảng hoặc object lồng nhau, bạn phải truyền vào một key xác định giá trị nào cần tính tổng:

$collection = collect([
  ['name' => 'JavaScript: The Good Parts', 'pages' => 176],
  ['name' => 'JavaScript: The Definitive Guide', 'pages' => 1096],
]);

$collection->sum('pages');

// 1272

Thêm nữa, bạn có thể truyền vào callback để xác định các giá trị nào của collection dùng để tính tổng:

$collection = collect([
  ['name' => 'Chair', 'colors' => ['Black']],
  ['name' => 'Desk', 'colors' => ['Black', 'Mahogany']],
  ['name' => 'Bookcase', 'colors' => ['Red', 'Beige', 'Brown']],
]);

$collection->sum(function ($product) {
  return count($product['colors']);
});

// 6

take() {#collection-method}

Phương thức take trả về một collection mới với số lượng phần tử chỉ định:

$collection = collect([0, 1, 2, 3, 4, 5]);

$chunk = $collection->take(3);

$chunk->all();

// [0, 1, 2]

Bạn cũng có thể truyền vào 1 số nguyên âm để lấy các phần tử từ cuối của collection:

$collection = collect([0, 1, 2, 3, 4, 5]);

$chunk = $collection->take(-2);

$chunk->all();

// [4, 5]

toArray() {#collection-method}

Phương thức toArray convert collection thành một plain PHP array. Nếu các giá trị của collection là Eloquent models, các model cũng sẽ được convert sang mảng:

$collection = collect(['name' => 'Desk', 'price' => 200]);

$collection->toArray();

/*
  [
    ['name' => 'Desk', 'price' => 200],
  ]
*/

Ghi chú: toArray cũng convert toàn bộ các object lồng trong nó thành một mảng. If you want to get the underlying array as is, thay vào đó sử dụng phương thức [all] (#method-all).

toJson() {#collection-method}

Phương thức toJson convert collection thành JSON:

$collection = collect(['name' => 'Desk', 'price' => 200]);

$collection->toJson();

// '{"name":"Desk","price":200}'

transform() {#collection-method}

Phương thức transform lặp quan collection và gọi callback với mỗi phần tử trong collection. Các phần tử trong collection sẽ được thay thế bởi giá trị trả về của callback.

$collection = collect([1, 2, 3, 4, 5]);

$collection->transform(function ($item, $key) {
  return $item * 2;
});

$collection->all();

// [2, 4, 6, 8, 10]

Ghi chú: Không giống như hầu hết các phương thức khác, transform thay đổi chính collection. Nếu bạn muốn tạo một collection mới, sử dụng map method/.

union() {#collection-method}

Phương thức union thêm một mảng đã cho vào collection. Nếu mảng đã cho bao gồm key đã xuất hiện trong collection, giá trị collection sẽ được ưu tiên hơn:

$collection = collect([1 => ['a'], 2 => ['b']]);

$union = $collection->union([3 => ['c'], 1 => ['b']]);

$union->all();

// [1 => ['a'], 2 => ['b'], [3 => ['c']]

unique() {#collection-method}

Phương thức unique trả về toàn bộ các phần tử duy nhất trong collection:

$collection = collect([1, 1, 2, 2, 3, 4, 2]);

$unique = $collection->unique();

$unique->values()->all();

// [1, 2, 3, 4]

Collection trả về giữ nguyên mảng key. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng values method để reset key để đánh số thứ tự liên tiếp.

Khi làm việc với các mảng hoặc object lồng nhau, bạn có thể chỉ định key để xác định tính duy nhất:

$collection = collect([
  ['name' => 'iPhone 6', 'brand' => 'Apple', 'type' => 'phone'],
  ['name' => 'iPhone 5', 'brand' => 'Apple', 'type' => 'phone'],
  ['name' => 'Apple Watch', 'brand' => 'Apple', 'type' => 'watch'],
  ['name' => 'Galaxy S6', 'brand' => 'Samsung', 'type' => 'phone'],
  ['name' => 'Galaxy Gear', 'brand' => 'Samsung', 'type' => 'watch'],
]);

$unique = $collection->unique('brand');

$unique->values()->all();

/*
  [
    ['name' => 'iPhone 6', 'brand' => 'Apple', 'type' => 'phone'],
    ['name' => 'Galaxy S6', 'brand' => 'Samsung', 'type' => 'phone'],
  ]
*/

Bạn cũng có thể truyền vào callback để xác định phần tử có tính duy nhất:

$unique = $collection->unique(function ($item) {
  return $item['brand'].$item['type'];
});

$unique->values()->all();

/*
  [
    ['name' => 'iPhone 6', 'brand' => 'Apple', 'type' => 'phone'],
    ['name' => 'Apple Watch', 'brand' => 'Apple', 'type' => 'watch'],
    ['name' => 'Galaxy S6', 'brand' => 'Samsung', 'type' => 'phone'],
    ['name' => 'Galaxy Gear', 'brand' => 'Samsung', 'type' => 'watch'],
  ]
*/

values() {#collection-method}

Phương thức values trả về collection mới với key được reset về các số nguyên liên tiếp:

$collection = collect([
  10 => ['product' => 'Desk', 'price' => 200],
  11 => ['product' => 'Desk', 'price' => 200]
]);

$values = $collection->values();

$values->all();

/*
  [
    0 => ['product' => 'Desk', 'price' => 200],
    1 => ['product' => 'Desk', 'price' => 200],
  ]
*/

where() {#collection-method}

The where method filters the collection by a given key / value pair: Phương thức where lọc collection bởi cặp key / value:

$collection = collect([
  ['product' => 'Desk', 'price' => 200],
  ['product' => 'Chair', 'price' => 100],
  ['product' => 'Bookcase', 'price' => 150],
  ['product' => 'Door', 'price' => 100],
]);

$filtered = $collection->where('price', 100);

$filtered->all();

/*
[
  ['product' => 'Chair', 'price' => 100],
  ['product' => 'Door', 'price' => 100],
]
*/

Phương thức where sử dụng so sánh chặt chẽ khi kiểm tra giá trị. Sử dụng whereLoose method để lọc với so sánh lỏng lẻo hơn.

whereLoose() {#collection-method}

Phương thức này giống như phương thức where; tuy nhiên toàn bộ giá trị được so sánh lỏng lẻo.

whereIn() {#collection-method}

Phương thức whereIn lọc collection bằng 1 cặp key / value bao gồm trong mảng đã cho.

$collection = collect([
  ['product' => 'Desk', 'price' => 200],
  ['product' => 'Chair', 'price' => 100],
  ['product' => 'Bookcase', 'price' => 150],
  ['product' => 'Door', 'price' => 100],
]);

$filtered = $collection->whereIn('price', [150, 200]);

$filtered->all();

/*
[
  ['product' => 'Bookcase', 'price' => 150],
  ['product' => 'Desk', 'price' => 200],
]
*/

Phương thức whereIn sử dụng so sánh chặt chẽ khi kiểm tra giá trị phần tử. Sử dụng phương thức whereInLoose để lọc với so sánh lỏng lẻo.

whereInLoose() {#collection-method}

Phương thức này giống như phương thức `whereIn; tuy nhiên toàn bộ giá trị được so sánh lỏng lẻo.

zip() {#collection-method}

Phương thức zip gộp các giá trị trong mảng đã cho với giá trị của collection tại chỉ mục tương ứng:

$collection = collect(['Chair', 'Desk']);

$zipped = $collection->zip([100, 200]);

$zipped->all();

// [['Chair', 100], ['Desk', 200]]