Info: Bài viết được lấy từ nguồn https://github.com/petehouston/laravel-docs-vn

Laravel Homestead

Giới thiệu

Laravel cố gắng để làm cho toàn bộ trải nghiệm phát triển PHP trở nên thú vị, bao gồm cả môi trường phát triển của bạn. Vagrant đưa ra một phương pháp đơn giản để cung cấp và quản lý máy ảo.

Laravel là Vagrant box chính thức, được đóng gói sẵn cung cấp cho bạn một môi trường phát triển tuyệt vời mà không yêu cầu bạn phải cài đặt PHP, HHVM, web server, hay bất cứ software nào khác trên máy trạm của bạn. Không còn mối bận tâm về việc làm rối tung hệ điều hành của bạn lên! Vargrant boxes là hoàn toàn đủ. Nếu có lỗi thì bạn có thể hủy và tạo lại một box khác trong vài phút!

Homestead chạy trên bất cứ hệ thống Windows, Mac, hay Linux, nó bao gồm cả Nginx web server, PHP 7.0, MySQL, Postgres, Redis, Memcached, Node, và bất cứ thứ gì khác bạn cần để phát triển một ứng dụng Laravel tuyệt vời.

Note: Nếu bạn dùng Windows, bạn cần phải bật tính năng ảo hoá phần cứng (VT-x). Nó thường được bật thông qua BIOS. Nếu bạn dùng Hyper-V trên một hệ thống UEFI bạn có thể cần phải tắt Hyper-V trước khi bật VT-x.

Phần mềm gồm có

 • Ubuntu 14.04
 • Git
 • PHP 7.0
 • HHVM
 • Nginx
 • MySQL
 • MariaDB
 • Sqlite3
 • Postgres
 • Composer
 • Node (With PM2, Bower, Grunt, and Gulp)
 • Redis
 • Memcached
 • Beanstalkd

Cài đặt & Thiết lập

Khởi đầu

Trước khi chạy môi trường Homestead của bạn, bạn cần phải cài đặt VirtualBox 5.x hoặc VMWare, và Vagrant. Tất cả những phần mềm trên đều cung cấp giao diện cài đặt trực quan và dễ sử dụng cho tất cả các hệ điều hành phổ biến.

Để sử dụng VMWare, bạn cần phải mua cả VMWare Fusion / Workstation và cả VMware Vagrant plug-in. Dù không miễn phí nhưng VMWare có thể cung cấp hiệu suất truy cập thư mục chia sẻ nhanh hơn.

Cài đặt Homestead Vagrant

Sau khi VirtualBox / VMWare và Vagrant đã cài đặt xong, bạn cần thêm hộp laravel/homestead vào Vagrant bằng cách sử dụng dòng lệnh sau ở terminal (cửa sổ dòng lệnh). Bạn sẽ mất vài phút để tải hộp, tuỳ thuộc vào tốc độ Internet của bạn:

vagrant box add laravel/homestead

Nếu dòng lệnh này thất bại, hãy chắc chắn rằng Vagrant là bản mới nhất.

Cài đặt Homestead

Bạn có thể cài đặt Homestead bằng cách đơn giản là sao chép kho lưu trữ. Hãy cân nhắc sao chép vào Homestead folder bên trong thư mục "home" của bạn, như thế thì Homestead sẽ có thể hoạt động như là máy chủ cho tất cả dự án Laravel cúa bạn:

cd ~

git clone https://github.com/laravel/homestead.git Homestead

Sau khi bạn đã sao chếp Homestead, vào thư mục Homestead và chạy lệnh bash init.sh để tạo file cấu hình Homestead.yaml. File Homestead.yaml sẽ được đặt trong thư mục ẩn ~/.homestead:

bash init.sh

Cấu hình Homestead

Cài đặt nhà cung cấp

Từ khoá provider trong file ~/.homestead/Homestead.yaml chỉ ra nhà cung cấp Vagrant nào sẽ được sử dụng: virtualbox, vmware_fusion, hay là vmware_workstation. Bạn có thể thiết lập nhà cung cấp mà bạn muốn:

provider: virtualbox

Cấu hình Folder chia sẻ

Từ khoá folders trong file Homestead.yaml liệt kê tất cả các folder mà bạn muốn chia sẻ với môi trường Homestead. Nếu như file nào đó trong folder này thay đổi thì nó sẽ được đồng bộ hoá giữa máy trạm của bạn với môi trường Homestead. Bạn có thể cấu hình nhiều folder chia sẻ nếu cần:

folders:
  - map: ~/Code
   to: /home/vagrant/Code

Để bật NFS, bạn chỉ cần thêm một cờ đơn giản vào cấu hình chia sẻ folder của bạn:

folders:
  - map: ~/Code
   to: /home/vagrant/Code
   type: "nfs"

Cấu hình Nginx

Bạn không quen thuộc với Nginx? Không sao cả. Thuộc tính sites co phép bạn dễ dàng map một "domain" đến một folder trong môi trường Homestead của bạn. File Homestead.yaml đã bao gồm một cấu hình ví dụ. Một lần nữa, bạn có thể thêm nhiều trang vào môi trường Homestead của bạn nếu cần. Homestead có thể hoạt động như một môi trường ảo hoá thuận tiện cho từng dự án Laravel mà bạn làm việc:

sites:
  - map: homestead.app
   to: /home/vagrant/Code/Laravel/public

Bạn có thể cho phép bất cứ trang Homestead nào sử dụng HHVM bằng cách cài đặt tuỳ chọn hhvm thành true:

sites:
  - map: homestead.app
   to: /home/vagrant/Code/Laravel/public
   hhvm: true

Nếu bạn thay đổi thuộc tính sites sau khi cung cấp hộp Homestead, bạn cần chạy lại lệnh vagrant reload --provision để làm mới cấu hình Nginx trên máy ảo.

File Hosts

Bạn cần phải thêm "domain" cho trang Nginx vào file host trong máy của bạn. File host sẽ chuyển hướng requests của bạn đến trang Homestead sang máy chủ Homestead. Trên Mac và Linux, file này nằm ở /etc/hosts (với một vài version của Mac thì nằm ở /private/etc/hosts). Trên Windows, nó nằm ở C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Dòng bạn cần thêm vào file này sẽ có dạng như dưới:

192.168.10.10 homestead.app

Hãy chắc chắn rằng IP address được liệt kê là địa chỉ có trong file ~/.homestead/Homestead.yaml của bạn. Sau khi bạn đã thêm tên miền vào file host và chạy Vagrant, bạn sẽ có thể kết nối đến trang của bạn thông qua web browser:

http://homestead.app

Chạy Vagrant Box

Sau khi chỉnh sửa Homestead.yaml theo ý muốn của bạn, chạy lệnh vagrant up từ trong thư mục Homestead. Vagrant sẽ khởi động máy ảo và tự động config folder chia sẻ và trang Ngix.

Để huỷ máy ảo, bạn có thể sử dụng lệnh vagrant destroy --force.

Cài đặt cho từng dự án

Thay vì cài đặt Homestead một cách toàn cục và chia sẻ Homestead giống nhau cho tất cả các dự án, thì bạn có thể cấu hình từng Homestead cho từng dự án. Cài đặt Homested cho từng dự án có lợi ích nếu bạn muốn gửi kèm Vagrantfile với dự án của bạn, cho phép người khác làm việc trên dự án đơn giản với lệnh vagrant up.

Để cài Homestead trực tiếp vào dự án, sử dụng Composer:

composer require laravel/homestead --dev

Sau khi Homestead đã được cài đặt, sử dụng lệnh make để tạo file VagrantfileHomestead.yaml trong thư mục gốc của dự án. Lệnh make sẽ tự động config sitesfolders vào file Homestead.yaml.

Mac / Linux:

php vendor/bin/homestead make

Windows:

vendor\\bin\\homestead make

Tiếp theo, chạy lệnh vagrant up từ terminal và truy cập vào dự án tại http://homestead.app từ trình duyệt. Nhớ rằng, bạn sẽ vẫn cần phải thêm homestead.app hoặc tên miền mà bạn muốn vào file /etc/hosts.

Cài đặt MariaDB

Nếu bạn muốn dùng MariaDB thay vì MySQL, bạn có thể thêm tuỳ chọn mariadb vào file Homestead.yaml. Lựa chọn này sẽ bỏ MySQL và cài MariaDB. MariaDB sẽ hoạt động thay thế cho MySQL nên bạn vẫn có thể dùng mysql database driver trong cấu hình database của ứng dụng:

box: laravel/homestead
ip: "192.168.20.20"
memory: 2048
cpus: 4
provider: virtualbox
mariadb: true

Cách sử dụng thường nhật

Truy cập Homestead một cách toàn cục

Đôi khi bạn muốn chạy vagrant up để khởi động máy ảo Homestead tại bất cứ đâu trong hệ thống. Bạn có thể làm điều đó bằng cách thêm function Bash đơn giản vào Bash profile. Function này cho phép bạn chạy bất cứ lệnh Vagrant nào tại bất cứ đâu trong hệ thống và nó sẽ tự động chuyển command đấy về nơi mà Homestead được cài đặt:

function homestead() {
  ( cd ~/Homestead && vagrant $* )
}

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chỉnh đường dẫn ~/Homestead đến nơi thực tế Homestead được cài đặt. Một khi function đã được cài đặt, bạn có thể chạy lệnh như homestead up hoặc homestead ssh tại bất cứ đâu trong hệ thống của bạn.

Kết nối thông qua SSH

Bạn có thể kết nối SSH vào máy ảo bằng cách sử dụng lệnh vagrant ssh từ thư mục Homestead.

Tuy nhiên, có thể bạn sẽ muốn connect SSH đến máy ảo thường xuyên, nên bạn hãy cân nhắc việc thêm "function" được mô tả phía trên đến máy của bạn để có thể kết nối SSH đến hộp Homestead một cách nhanh chóng.

Kết nối đến cơ sở dữ liệu

Một cơ sở dữ liệu homestead đã được config sẽ cho cả MySQL và Postgres. Để thuận tiện hơn, file .env của Laravel cấu hình framework để có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Để kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL hay Postgres từ máy của bạn thông qua Navicat hay Sequel Pro, bạn nên kết nối đến 127.0.0.1 và port 33060 (MySQL) hoặc 54320 (Postgres). Username và password cho cả 2 loại database là homestead / secret.

Note: Bạn chỉ nên sử dụng những cổng không tiêu chuẩn khi kết nối đến cơ sở dữ liệu từ máy của bạn. Bạn sẽ dùng những cổng mặc định 3306 và 5432 trong cấu hình database cho dự án Laravel bởi vì Laravel thường được chạy trong máy ảo.

Thêm trang bổ sung

Một khi môi trường Homestead của bạn đã được cung cấp và hoạt động, bạn có thể muốn thêm các trang bổ sung Nginx cho các ứng dụng Laravel. Bạn có thể chạy nhiều ứng dụng Laravel như bạn muốn trên cùng một môi trường Homestead. Để thêm các trang bổ sung, bạn đơn giản thêm trang vào file ~/.homestead/Homestead.yaml sau đó chạy lệnh vagrant provision từ terminal trong thư mục Homestead.

Cấu hình lịch Cron

Laravel cung cấp phương thức thuận tiện để lên lịch các công việc Cron bằng cách lên lịch một câu lệnh Artisan schedule:run để chạy mỗi phút. Câu lệnh schedule:run sẽ kiểm tra công việc đã được lên lịch được khai báo trong lớp App\Console\Kernel để quyết định xem công việc nào sẽ được thực thi.

Nếu muộn muốn lệnh schedule:run thực thi cho trang Homestead, bạn có thể thay đổi tuỳ chọn schedule thành true khi khai báo trang:

sites:
  - map: homestead.app
   to: /home/vagrant/Code/Laravel/public
   schedule: true

Con job của trang sẽ được định nghĩa trong folder /ect/cron/d của máy ảo.

Cổng

Mặc định, những cổng sau sẽ được chuyển tiếp đến môi trường Homestead của bạn:

 • SSH: 2222 → Forwards To 22
 • HTTP: 8000 → Forwards To 80
 • HTTPS: 44300 → Forwards To 443
 • MySQL: 33060 → Forwards To 3306
 • Postgres: 54320 → Forwards To 5432

Chuyển tiếp các cổng bổ sung

Nếu bạn muốn, bạn có thể chuyển tiếp các cổng bổ sung đến hộp Vagrant, miễn là xác định được giao thức của chúng:

ports:
  - send: 93000
   to: 9300
  - send: 7777
   to: 777
   protocol: udp

Giao thức mạng

Thuộc tính networks của Homestead.yaml cấu hình giao thức mạng cho môi trường Homestead của bạn. Bạn có thể cấu hình nhiều giao thức theo nhu cầu:

networks:
  - type: "private_network"
   ip: "192.168.10.20"

Để bật giao thức bridged, cấu hình cài đặt bridge và đổi loại của network sang public_network:

networks:
  - type: "public_network"
   ip: "192.168.10.20"
   bridge: "en1: Wi-Fi (AirPort)"

Để bật giao thức DHCP, chỉ cần bỏ tuỳ chọn ip khỏi cấu hình:

networks:
  - type: "public_network"
   bridge: "en1: Wi-Fi (AirPort)"