Version 1.0

21-01-2020
  • Chỉnh sửa: chế độ luyện tập cấp độ N1 trước đây hơn 1000 chữ thì giờ đây sẽ chia thành 4 cấp độ nhỏ nhằm giúp người học khoanh vùng những từ đã học 🌹
31-12-2019
  • Thêm: chức năng chọn bỏ qua những chữ kanji đã trả lời đúng trước đó
28-12-2019
  • Thêm: chức năng chọn level ở chế độ đấu tập sẽ đổi chữ kanji tương ứng với level
26-12-2019
  • Ra mắt ứng dụng, với chức năng luyện tập